Sub­si­die­re­ge­ling natuur­vrien­de­lij­ke oevers

Het hoog­heem­raad­schap van Schie­land en de Krim­pe­ner­waard streeft naar een goe­de kwa­li­teit van het opper­vlak­te­wa­ter met daar­in een geva­ri­eerd plan­ten- en die­ren­le­ven. Natuur­vrien­de­lij­ke oevers kun­nen daar een belang­rij­ke bij­dra­ge aan leve­ren.

Daar­om heeft het hoog­heem­raad­schap een sub­si­die­re­ge­ling vast­ge­steld, die de aan­leg van natuur­vrien­de­lij­ke oevers door par­ti­cu­lie­ren en orga­ni­sa­ties sti­mu­leert. Sub­si­die voor 2012 kan nu wor­den aan­ge­vraagd.

Meer plan­ten en die­ren
Natuur­vrien­de­lij­ke oevers zijn oevers waar­bij een oever­be­groei­ing langs een water­gang aan­we­zig is. Een oever wordt natuur­vrien­de­lij­ker naar­ma­te er meer­de­re soor­ten plan­ten en die­ren voor­ko­men. Een natuur­vrien­de­lij­ke oever heeft een zeer gelei­de­lij­ke over­gang van nat naar droog: een flauw talud, waar­op een weel­de­ri­ge oever­ve­ge­ta­tie aan­we­zig is. Der­ge­lij­ke oevers bie­den ruim­te en leef­mo­ge­lijk­he­den aan aller­lei plan­ten en die­ren in en langs het water.

Voor wie is de rege­ling?
De rege­ling geldt voor par­ti­cu­lie­ren, bedrij­ven, (semi-)overheden en (gesub­si­di­eer­de) orga­ni­sa­ties bin­nen het beheers­ge­bied van Schie­land en de Krim­pe­ner­waard die een natuur­vrien­de­lij­ke oever aan wil­len leg­gen. Een aan­tal pro­jec­ten is uit­ge­slo­ten, zoals aan­leg in het kader van een ruim­te­lijk plan en pro­jec­ten, waar­bij al ande­re (financiële) afspra­ken zijn gemaakt met het hoog­heem­raad­schap. Pro­jec­ten van over­he­den waar­mee het water­schap samen­werkt, komen niet in aan­mer­king voor deze rege­ling. Men­sen die voor de sub­si­die in aan­mer­king wil­len komen, die­nen voor 1 april 2012 een aan­vraag in te die­nen. Het aan­vraag­for­mu­lier kan wor­den opge­vraagd bij het hoog­heem­raad­schap of kan wor­den gedown­load via de web­si­te van Schie­land en de Krim­pe­ner­waard.

Wat houdt de rege­ling in?
De rege­ling houdt in dat een ver­goe­ding wordt gege­ven voor de (extra) kos­ten voor de aan­leg van een natuur­vrien­de­lij­ke oever. De ver­goe­ding bedraagt maxi­maal negen­tig pro­cent van dat bedrag. Jaar­lijks wordt beoor­deeld wel­ke pro­jec­ten het meest kun­nen bij­dra­gen aan de ver­be­te­ring van de water­kwa­li­teit. De toe­ken­ning vindt plaats in volg­or­de van ver­wacht nut en beschik­baar bud­get.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »