Sub­si­die­re­ge­ling voor bio­di­ver­si­teit en bedrijfs­le­ven

Van­af 1 augus­tus 2012 kun­nen bedrij­ven sub­si­die aan­vra­gen voor plan­nen om de druk van hun bedrijf op de natuur te ver­min­de­ren. De rege­ling komt voort uit een Green Deal die minis­ter Ver­ha­gen van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie (EL&I) een half jaar gele­den heeft geslo­ten met het Plat­form Bio­di­ver­si­teit, Eco­sys­te­men en Eco­no­mie (BEE).
De sub­si­die is bedoeld voor bedrij­ven die het behoud en duur­zaam gebruik van bio­di­ver­si­teit en natuur­lij­ke hulp­bron­nen wil­len opne­men in hun stra­te­gie en bedrijfs­voe­ring. De bedrij­ven moe­ten afkom­stig zijn uit de sec­to­ren agro­f­ood, ener­gie, che­mie, tuin­bouw en uit­gangs­ma­te­ri­a­len, water, logis­tiek, life sci­en­ces and health of toe­ris­me. Met behulp van het sub­si­die­geld kun­nen bedrij­ven pilot­pro­jec­ten uit­voe­ren waar­van de over­heid de helft betaalt. Per pro­ject wordt niet meer dan een half mil­joen euro uit­ge­keerd. In totaal is er €2,5 mil­joen beschik­baar voor de pro­jec­ten. Het bud­get is beschik­baar gesteld door het het minis­te­rie van EL&I.
Plat­form Bio­di­ver­si­teit, Eco­sys­te­men en Eco­no­mie
De sub­si­die­re­ge­ling is ont­wor­pen door het Plat­form Bio­di­ver­si­teit, Eco­sys­te­men en Eco­no­mie (BEE), in samen­wer­king met het minis­te­rie van EL&I. Het Plat­form is begin 2011 op ini­ti­a­tief van de Inter­na­ti­o­nal Union for the Con­ser­va­ti­on of Natu­re (IUCN NL) en VNO-NCW inge­steld om het bedrijfs­le­ven meer bewust te maken van het belang van bio­di­ver­si­teit en eco­sys­te­men en dit onder­deel te maken van het bedrijfs­be­leid voor duur­zaam onder­ne­men. Het Plat­form is ook nauw betrok­ken bij de uit­voe­ring van de rege­ling.