Hoorn­se raad wil onder­zoek naar sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken

Een gro­te meer­der­heid van de Hoorn­se gemeen­te­raad wil onder­zoe­ken of het moge­lijk is om een sub­si­die­re­ge­ling in het leven te roe­pen om groe­ne daken te sti­mu­le­ren, voor zowel par­ti­cu­lie­ren als bedrij­ven en instel­lin­gen.

Groen­Links en de Hoorn­se Seni­o­ren­par­tij dien­den hier­over onlangs een wil­de motie in. Via de motie ver­zoch­ten de par­tij­en het col­le­ge om te onder­zoe­ken wat de moge­lijk­he­den zijn voor een sub­si­die­re­ge­ling voor de sti­mu­le­ring van groe­ne daken. De sub­si­die­re­ge­ling zou moge­lijk in het duur­zaam­heids­fonds van de gemeen­te Hoorn pas­sen. De resul­ta­ten van het onder­zoek moe­ten aan de raad wor­den voor­ge­legd. Wet­hou­der Jan de Boer rea­geer­de enthou­si­ast op de motie en beloof­de in gesprek te gaan met de Pro­vin­cie Noord-Hol­land en de moge­lijk­he­den te gaan onder­zoe­ken.

Bron:
Gemeen­te Hoorn