Kij­ken naar groen ver­hoogt de con­cen­tra­tie

De Groe­ne Stad is ver­heugd over de uit­kom­sten van een onder­zoek dat gedaan is aan de Uni­ver­si­ty of Mel­bour­ne. Dit onder­zoek toont name­lijk aan dat het kij­ken naar groen, con­cen­tra­tie ver­ho­gend is. Dat een groe­ne omge­­ving- of zelfs alleen maar het kij­ken ernaar ‑veel posi­tie­ve effec­ten op ons heeft, is bekend. Zo erva­ren men­sen min­der […]

Effec­ten van het (uit)zicht op plan­ten op stress en gezond­heids­in­di­ca­to­ren

Deze bij­dra­ge geeft een over­zicht van de the­o­re­ti­sche ver­kla­rin­gen en weten­schap­pe­lij­ke con­clu­sies betref­fen­de de invloed die visu­e­le erva­rin­gen met plan­ten heb­ben op de mens. Hier­bij wordt de nadruk gelegd op het effect dat het zien van plan­ten heeft op het her­stel­len of gene­zen van stress en op met de gezond­heid samen­han­gen­de indi­ca­to­ren of resul­ta­ten. Zoals […]

Min­der stress en meer soci­a­le steun in groe­ne leef­om­ge­ving

Bewo­ners van groe­ne wij­ken voe­len zich gezon­der, min­der gestrest, vei­li­ger en min­der een­zaam dan bewo­ners van wij­ken met wei­nig groen. Daar­om draagt groen in de leef­om­ge­ving bij aan een goe­de gezond­heid. Con­creet ligt het huis­art­sen­be­zoek in groe­ne buur­ten lager dan elders. Anders dan ver­wacht, bewe­gen bewo­ners van groe­ne buur­ten niet meer dan bewo­ners van buur­ten […]

Plan­ten hel­pen bij her­stel van moe­heid en stress

Plan­ten op de werk­plek heb­ben een gun­stig effect op mede­wer­kers die last heb­ben van stress of ver­moeid­heid. Dat blijkt uit onder­zoek dat TNO, in samen­wer­king met de Ver­e­ni­ging van Hove­niers en Groen­voor­zie­ners (VHG), ‘in het veld’ uit­voer­de bij drie zorg­ver­ze­ke­raars. Het onder­zoek vond plaats in opdracht van het Pro­duct­schap Tuin­bouw. Plan­ten beschik­ken over een ‘herstellend […]

Natuur, stress en cor­t­i­sol Onder­zoek naar de invloed van tui­nie­ren en acti­vi­tei­ten in een groen­ka­mer op het her­stel van stress

In dit rap­port wordt ver­slag gedaan van een lite­ra­tuur­on­der­zoek en twee expe­ri­men­te­le stu­dies naar de stressher­stel­len­de func­tie van natuur. Het lite­ra­tuur­on­der­zoek geeft een beschrij­ving van de ken­nis rond­om stress, het omgaan met stress, en het meten van stress. Ook wordt een over­zicht gege­ven van eer­der onder­zoek naar de stressher­stel­len­de func­tie van natuur, en de moge­lij­ke […]