Natuur, stress en cor­t­i­sol Onder­zoek naar de invloed van tui­nie­ren en acti­vi­tei­ten in een groen­ka­mer op het her­stel van stress

In dit rap­port wordt ver­slag gedaan van een lite­ra­tuur­on­der­zoek en twee expe­ri­men­te­le stu­dies naar de stressher­stel­len­de func­tie van natuur. Het lite­ra­tuur­on­der­zoek geeft een beschrij­ving van de ken­nis rond­om stress, het omgaan met stress, en het meten van stress. Ook wordt een over­zicht gege­ven van eer­der onder­zoek naar de stressher­stel­len­de func­tie van natuur, en de moge­lij­ke mecha­nis­men die hier­aan ten grond­slag lig­gen. In de expe­ri­men­te­le stu­dies is de stressher­stel­len­de func­tie van natuur onder­zocht met behulp van metin­gen van het cor­t­i­sol­ni­veau in het speek­sel. Het eer­ste expe­ri­ment richt­te zich op de stressher­stel­len­de func­tie van tui­nie­ren op een volks­tuin. In het twee­de expe­ri­ment wer­den de stressher­stel­len­de effec­ten van een ver­blijf in een groen­ka­mer in een zorg­cen­trum onder­zocht. In bei­de expe­ri­men­ten zijn, in aan­vul­ling op de cor­t­i­sol­me­tin­gen, ook ande­re stress­ma­ten, in de vorm con­cen­tra­tie- en/of stem­mings­tests, afge­no­men. De resul­ta­ten van bei­de stu­dies bie­den onder­steu­ning voor de ver­on­der­stel­ling dat con­tact met natuur een gun­sti­ge invloed heeft op het her­stel van stress.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Tui­nie­ren, gezond­heid, volks­tuin

Bron:
Alter­ra, Wage­nin­gen UR (M.H.G. Cus­ters, A.E. van den Berg)