Effec­ten van het (uit)zicht op plan­ten op stress en gezond­heids­in­di­ca­to­ren

Deze bij­dra­ge geeft een over­zicht van de the­o­re­ti­sche ver­kla­rin­gen en weten­schap­pe­lij­ke con­clu­sies betref­fen­de de invloed die visu­e­le erva­rin­gen met plan­ten heb­ben op de mens. Hier­bij wordt de nadruk gelegd op het effect dat het zien van plan­ten heeft op het her­stel­len of gene­zen van stress en op met de gezond­heid samen­han­gen­de indi­ca­to­ren of resul­ta­ten. Zoals uit het onder­zoeks­over­zicht blijkt, heeft de beperk­te hoe­veel­heid beschik­ba­re weten­schap­pe­lij­ke bevin­din­gen voor­al betrek­king op gro­te vege­ta­tie zoals bomen en strui­ken en veel min­der op plan­ten of bloe­men.