Plan­ten hel­pen bij her­stel van moe­heid en stress

Plan­ten op de werk­plek heb­ben een gun­stig effect op mede­wer­kers die last heb­ben van stress of ver­moeid­heid. Dat blijkt uit onder­zoek dat TNO, in samen­wer­king met de Ver­e­ni­ging van Hove­niers en Groen­voor­zie­ners (VHG), ‘in het veld’ uit­voer­de bij drie zorg­ver­ze­ke­raars. Het onder­zoek vond plaats in opdracht van het Pro­duct­schap Tuin­bouw.

Plan­ten beschik­ken over een ‘herstellend ver­mo­gen’ door­dat door zicht op het groen de bele­ving van de natuur­lij­ke omge­ving wordt opge­roe­pen. Daar voelt de mens zich van natu­re in thuis. Per sal­do zorgt dat voor een snel­ler her­stel en een bete­re pro­duc­ti­vi­teit.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier de resul­ta­ten van een veld­ex­pe­ri­ment
Lees hier de resul­ta­ten van het onder­zoek: Met plan­ten aan het werk

Ook inte­res­sant:
Werk, gezond­heid, plan­ten

Bron:
TNO