Groen­links Deven­ter: ONT­te­gel je tuin!

Neder­land ver­steent. Steeds meer men­sen bestra­ten hun tui­nen: zij kie­zen voor ste­nen, kie­zels, beton en kunst­gras in plaats van gras en plan­ten. Die tui­nen lij­ken wel par­keer­plaat­sen… Groen­Links Deven­ter vraagt Deven­te­na­ren om bete­gel­de tui­nen aan te pak­ken en steen te ver­van­gen door groen en bloe­men. In ieder geval 1 vier­kan­te meter. Groen­Links Deven­ter zal bin­nen­kort zelf het […]

Ver­e­de­laar, geen beroep voor haas­ti­ge types

De Groe­ne Stad in gesprek met ver­e­de­laar Mar­ga­reth Hop van Boot & co: ‘In het open­baar groen komt de gebruiks­waar­de op de eer­ste plaats.’ Sier­waar­de vs. Gebruiks­waar­de Waar plan­ten in tuin­cen­tra voor­al nieuw en mooi moe­ten zijn om de koper te ver­lei­den tot aan­schaf over te gaan, zijn er bij het ont­wik­ke­len van plan­ten voor de […]

Groen en stads­land­bouw ver­be­te­ren stads­kli­maat

Begroei­ing en land­bouw kun­nen in een stad een goed leef­kli­maat aan­mer­ke­lijk ver­be­te­ren. Veel beton zon­der begroei­ing kan er bij­voor­beeld voor zor­gen dat een stad kan aan­voe­len als een woes­tijn. Op 1 novem­ber tij­dens  Ener­gy 4 Next Gene­ra­ti­ons ver­telt land­bouw­des­kun­di­ge Wij­nand Suk­kel hoe de foot­print van een stad aan­mer­ke­lijk kan wor­den ver­be­terd. Effec­ten van groen op […]

Arn­hem zet rij­dend weer­sta­ti­on in voor beter stads­kli­maat

Gis­te­ren­mid­dag heb­ben er in Arn­hem tem­pe­ra­tuur­me­tin­gen plaats­ge­von­den. De metin­gen geven zicht op het effect van bepaal­de maat­re­ge­len om opwar­ming van de stad tegen te gaan. In Arn­hem wordt sinds 2009 onder­zoek gedaan naar het stads­kli­maat en de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring hier­op. Het doel van alle onder­zoe­ken is te bepa­len hoe de stad nu én […]

Tiel inves­teert in groe­ne daken voor een beter stads­kli­maat

De nieu­we sub­si­die­re­ge­ling voor de aan­leg van een groen­dak past in het stre­ven van de gemeen­te Tiel om de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan en te wer­ken aan een duur­za­me en kli­maat­neu­tra­le stad. Van­af decem­ber gaat een spe­ci­a­list in dak­be­groe­ning, de fir­ma Van de Bijl en Heij­er­man, op pad om bedrij­ven en orga­ni­sa­ties te […]

Onder­zoek naar stads­kli­maat Arn­hem

In navol­ging van Rot­ter­dam heb­ben ook in Arn­hem twee bak­fiet­sen het stads­kli­maat geme­ten. De metin­gen zijn onder­deel van het pro­ject Futu­re Cities. Het Euro­pe­se pro­ject Futu­re Cities is opge­zet om tij­dig maat­re­ge­len te nemen tegen de kli­maat­ver­an­de­ring. Begin augus­tus zijn er in Arn­hem en Nij­me­gen infra­rood­beel­den gemaakt van hete en koe­le plek­ken. De ‘gevoelstemperatuur’ (= […]