Nieuw (promotie)onderzoek naar hit­te­stress

Ste­de­lij­ke hit­te­stress, dagen waar­op het extreem warm is in de stad, is gevaar­lijk. In de maan­den decem­ber en janu­a­ri zal niet bij ieder­een het pro­bleem ‘hit­te’ top­pri­o­ri­teit heb­ben, toch vraagt de opwar­ming van het ste­de­lij­ke mili­eu steeds meer aan­dacht. In novem­ber pro­mo­veer­de onder­zoe­ker Nat­ha­lie Theeu­wes, werk­zaam bij NWO, op onder­zoek naar moge­lijk­he­den om het ‘hit­­te-eiland-effect’ […]

Vest­zak­parkjes ver­groe­nen Lon­den

Lon­den, hoofd­stad van Groot-Brit­tan­­nië, is niet bepaald een groe­ne stad, hoe­wel Hyde Park, samen met de aan­gren­zen­de Ken­sing­ton Gar­dens een van de groot­ste ste­de­lij­ke par­ken van Euro­pa is (onge­veer 4 km², alleen het Parij­se Bois de Bou­log­ne en Phoe­nix Park in Dublin zijn gro­ter). Maar waar Lon­den gebrek aan heeft, is groen in de druk­ke […]

De groe­ne stad blijkt bes­te bij­en­bi­o­toop

Al 30 jaar houdt hij zich bezig met de won­de­re wereld van de bij. Een wereld die voor hob­­by-imker Ste­ven Kluft wei­nig gehei­men meer kent en waar hij moei­te­loos een paar uur gefas­ci­neerd over door kan pra­ten. Ste­ven ver­telt ons hoe het staat met de bij en waar­om de bij zich eigen­lijk zo op zijn […]

100.000 tul­pen fleu­ren Amster­dam op

Hon­derd­dui­zen­den tul­pen zul­len in april op tal van plek­ken de stad opleu­ken. Eind maart gaat name­lijk de eer­ste edi­tie van het Tulp Fes­ti­val van start. Het fes­ti­val is bedacht door tuin­ont­wer­per Sas­kia Albrecht. Zij kwam op het idee om een groots tul­pen­fes­ti­val te orga­ni­se­ren in navol­ging van een soort­ge­lijk fes­ti­val in Istan­boel. Daar plant de […]

Groe­ne Stad op Neder­lands-Fran­se con­fe­ren­tie “De Stad van de Toe­komst”

De toe­komst van de mens­heid is in de stad. Maar hoe ziet de stad van de toe­komst er uit? Hoe “slim” moet deze stad zijn, om oplos­sin­gen te vin­den voor toe­kom­sti­ge uit­da­gin­gen op het gebied van mobi­li­teit, ener­gie, bestuur­baar­heid en leef­baar­heid? Deze vra­gen staan cen­traal op de Neder­­lands-Fran­­se con­fe­ren­tie “De Stad van de Toe­komst” die […]

Groe­ne daken zijn de toe­komst!

Meer dan 40% van de Neder­land­se bevol­king woont in ste­den en de ver­wach­ting is dat dit per­cen­ta­ge zal blij­ven toe­ne­men. Hoe­wel deze men­sen er bewust voor geko­zen heb­ben om in de stad te gaan wonen, heb­ben zij wel dege­lijk behoef­te aan een groe­ne bui­ten­ruim­te. Ster­ker nog: zij wil­len het liefst alle­maal tege­lijk gebruik maken van […]