207 nieu­we appar­te­men­ten in Tuin­dorp Oost geves­tigd op ‘Groe­ne kop’ krij­gen groe­ne daken

Op de plek waar nu het zorg­cen­trum van Careyn staat komen in 2018 vier nieu­we appar­te­men­ten­blok­ken. Het gebouw aan de Win­kler­laan gaat tegen de vlak­te en gaat plaats­ma­ken voor 207 appar­te­men­ten. Naast een blok met zorg­wo­nin­gen, komen er woon­blok­ken met een mix van soci­a­le, mid­deldu­re en dure beleg­gers­huur­wo­nin­gen en koop­ap­par­te­men­ten. De nieuw­bouw krijgt een groen […]

Futu­re Green City krijgt ook een edi­tie in 2016

De eer­ste edi­tie in 2015 vond plaats in het kader van het ‘Jaar van de Ruim­te’. Het eve­ne­ment trok 2.200 bezoe­kers. Dat was meer dan ver­wacht. De gemid­del­de waar­de­ring was een rap­port­cij­fer 7. Uit de druk bezet­te the­a­ters bleek de gro­te behoef­te aan inspi­ra­tie en infor­ma­tie. Meer dan 50% van de bezoe­kers is betrok­ken bij […]

‘Groe­ne oase’ in Parij­se kan­to­ren­wijk modu­lair gebouwd

In de Parij­se kan­to­ren­wijk La Défen­se komt een ‘groe­ne oase’ met res­tau­rants en win­kels. Door gebruik te maken van pre­fabon­der­de­len wordt er zo min moge­lijk bouw­af­val gepro­du­ceerd. De Oxy­gen is een groe­ne oase naar het ont­werp van de Fran­se design stu­dio Stép­ha­ne Mal­ka Archi­tec­tu­re. Het mas­ter­plan bevat een groe­ne omge­ving van 1.500 vier­kan­te meter die in […]

Euro­pe­se Com­mis­sie pre­sent tij­dens Groe­ne Poort

De stad van de toe­komst is leef­baar en duur­zaam. Groen speelt hier­in een belang­rij­ke rol. De Euro­pe­se Com­mis­sie heeft in het kader van Hori­zon 2020 een nieuw pro­gram­ma gelan­ceerd onder de titel ‘Natu­re Based Solu­ti­ons in Rena­tu­ring the Cities’? Wat is het belang van dit pro­gram­ma en wel­ke kan­sen biedt het ons? Spe­ci­a­le gast is […]

Euro­pe­se Com­mis­sie publi­ceert rap­port voor nieu­we agen­da groe­ne ste­den

De Euro­pe­se Com­mis­sie heeft het eind­rap­port gepu­bli­ceerd van het nieu­we onder­­zoeks- en inno­va­tie­pro­gram­ma ‘Natu­re Based Solu­ti­ons in Re-natu­ring the Cities’, waar­aan door een expert­groep het afge­lo­pen half­jaar inten­sief is gewerkt. Het nieu­we pro­gram­ma, dat onder­deel uit­maakt van Hori­zon 2020, wil de komen­de vijf jaar inno­va­ties en toe­ge­past weten­schap­pe­lijk onder­zoek sti­mu­le­ren in groe­ne oplos­sin­gen in de […]