Euro­pe­se Com­mis­sie pre­sent tij­dens Groe­ne Poort

De stad van de toe­komst is leef­baar en duur­zaam. Groen speelt hier­in een belang­rij­ke rol. De Euro­pe­se Com­mis­sie heeft in het kader van Hori­zon 2020 een nieuw pro­gram­ma gelan­ceerd onder de titel ‘Natu­re Based Solu­ti­ons in Rena­tu­ring the Cities’? Wat is het belang van dit pro­gram­ma en wel­ke kan­sen biedt het ons?
Spe­ci­a­le gast is de heer Kurt Van­den­berg­he, Direc­tor, Cli­ma­te Acti­on and Resour­ce Effi­ci­en­cy, bij het direc­to­raat-gene­raal Research en Inno­va­tie van de Euro­pe­se Com­mis­sie. Hij gaat in op onder ande­re deze vra­gen tij­dens de Groe­ne Poort op 6 okto­ber aan­staan­de. VHG orga­ni­seert deze bij­een­komst in samen­wer­king met NVTL in inter­na­ti­o­naal pers­cen­trum Nieuw­spoort. De bij­een­komst is op uit­no­di­ging.