Per­fect Earth Ani­mals helpt kin­de­ren de natuur ont­dek­ken

De nieu­we app Per­fect Earth Ani­mals is gemaakt door het Neder­land­se game­be­drijf Per­fect Earth in samen­wer­king met Staats­bos­be­heer. Met de app wor­den kin­de­ren de natuur in gestuurd om kaar­ten te ver­za­me­len. Per­fect Earth Ani­mals Kin­de­ren hou­den van ver­za­me­len, dus dat is exact de manier waar­op Staats­bos­be­heer en game­ma­ker Per­fect Earth de jong­sten de natuur wil­len […]

Staats­bos­be­heer zoekt onder­ne­mend recre­a­tief con­cept voor groe­ne heu­vel

Staats­bos­be­heer zoekt onder­ne­mers die een cre­a­tie­ve en aan­trek­ke­lij­ke voor­zie­ning kun­nen rea­li­se­ren op het Groe­ne Schip. Het Groe­ne Schip is een opval­lend ver­schijn­sel tus­sen recre­a­tie­ge­bied Spaarn­wou­de en de haven van Amster­dam. Een berg van cir­ca 30 meter hoog in het vlak­ke land­schap. Staats­bos­be­heer wil deze plek aan­trek­ke­lijk maken voor recre­an­ten en zoekt onder­ne­mers die invul­ling kun­nen […]

Staats­bos­be­heer gaat met kin­de­ren van bui­ten­school­se opvang de natuur in

Skon kin­der­op­vang en Staats­bos­be­heer zijn een lan­de­lij­ke samen­wer­king aan­ge­gaan om kin­de­ren natuur te laten bele­ven. De skon Natuur­bus brengt kin­de­ren van de bui­ten­school­se opvang naar de natuur­ge­bie­den van Staats­bos­be­heer. In de herfst­va­kan­tie komen zo’n 750 kin­de­ren van de bui­ten­school­se opvang op ver­schil­len­de loca­ties in de natuur op bezoek. Het is voor kin­de­ren heel waar­de­vol om […]

Staats­bos­be­heer geeft plan­ten­ken­nis

Op woens­dag 7 juli lig­gen een tien­tal tak­ken klaar in bezoe­kers­cen­trum Velu­we-Noord van Staats­bos­be­heer in  Nun­speet om gede­ter­mi­neerd te wor­den. Aan de hand van een zoek­kaart mogen kin­de­ren en ook vol­was­se­nen uit­vin­den van wel­ke bomen de tak­ken afkom­stig zijn. Een des­kun­di­ge is aan­we­zig om uit­leg te geven. Bron:Veluweland.nl  

Staats­bos­be­heer pleit voor ‘groen bewe­gen op recept’

Bewe­gen in de natuur blijkt een suc­ces­vol mid­del te zijn in de strijd tegen obe­si­tas. Uit Engels onder­zoek blij­ken men­sen het bewe­gen in een groe­ne omge­ving hoger te waar­de­ren en het daar­door lan­ger vol te hou­den. Deze resul­ta­ten blij­ken voor­al goed te zijn bij­voor­beeld in ver­ge­lij­king met de resul­ta­ten die wor­den bereikt via sport­scho­len.