Twee­de Kamer: school­plei­nen moe­ten groe­ner

De groe­ne meta­mor­fo­se van speel­tui­nen en school­plei­nen in Neder­land is een stap dich­ter­bij geko­men. Een Kamer­meer­der­heid steun­de gis­te­ren de motie die de Par­tij voor de Die­ren daar­voor had inge­diend. Ouwe­hand wees de minis­ter van VWS er eer­der op dat een groe­ne leef­om­ge­ving van groot belang is voor de gezond­heid en de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. De minis­ter […]

Rot­ter­dam rondt pro­ject groe­ne school­plei­nen met suc­ces af

In Rot­ter­dam zijn in de afge­lo­pen jaren al meer­de­re school­plei­nen en open­ba­re bui­ten­ruim­ten groen inge­richt. De bevin­din­gen daar­van zijn in een bro­chu­re opge­no­men met als doel ook ande­re ste­den te enthou­si­as­me­ren. Het groen­plein dat werd aan­ge­legd in Feij­enoord trok lan­de­lijk de aan­dacht en vorm­de de aan­lei­ding voor dit pro­ject. Het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw […]

Mini­maal twee bomen voor alle Bra­bant­se school­plei­nen voor bio­di­ver­si­teit

De twee­de Beurs­vloer Bio­di­ver­si­teit heeft zeven Bra­bant­se Groe­ne Afspra­ken (Green Deals) opge­le­verd. Een van de meest opval­len­de is het plan om in de tuin of op het school­plein van alle Bra­bant­se basis­scho­len mini­maal twee bomen te gaan plan­ten die goed zijn voor de bio­di­ver­si­teit. Dit ini­ti­a­tief komt van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, een boom­kwe­ke­rij en […]

Kin­de­ren onte­vre­den over school­plei­nen

School­plei­nen zijn krap, saai en een flink aan­tal is na school­tijd geslo­ten. Dat blijkt uit een inven­ta­ri­sa­tie die Jan­tje Beton liet doen naar school­plei­nen in Neder­land. Jan­tje Beton wil dat kin­de­ren vrij bui­ten kun­nen spe­len in hun eigen buurt. School­plei­nen heb­ben daar­in een func­tie. Bui­ten­spe­len is een belang­rij­ke vorm van bewe­gen en draagt bij aan […]

Nieu­we web­si­te voor groe­ne school­plei­nen

Saaie tegels op een kaal school­plein, voet­bal­len­de jon­gens maken de dienst uit, ner­gens een plek­je om te schar­re­len of je te ver­stop­pen. Leer­lin­gen die ren­nen, vech­ten of zich ver­ve­len. Meer niet. En elke dag weer. Maar zo hoeft het niet te gaan. Een school­plein kan veel meer zijn dan een pau­ze­plaats of een over­blijf­plek. Het […]