Kin­de­ren onte­vre­den over school­plei­nen

School­plei­nen zijn krap, saai en een flink aan­tal is na school­tijd geslo­ten. Dat blijkt uit een inven­ta­ri­sa­tie die Jan­tje Beton liet doen naar school­plei­nen in Neder­land.

Jan­tje Beton wil dat kin­de­ren vrij bui­ten kun­nen spe­len in hun eigen buurt. School­plei­nen heb­ben daar­in een func­tie. Bui­ten­spe­len is een belang­rij­ke vorm van bewe­gen en draagt bij aan het tegen­gaan van over­ge­wicht. Op scho­len waar meer ruim­te is en waar sport- en spelfa­ci­li­tei­ten zijn bewe­gen kin­de­ren meer.

Groen school­plein
Twee Rot­ter­dam­se basis­scho­len ver­an­der­den hun grij­ze plein in een groen school­plein. Uit onder­zoek blijkt dat een groen school­plein door kin­de­ren beter wordt benut en dat er geva­ri­eer­der wordt gespeeld. Boven­dien voe­len kin­de­ren zich blij­er.

 

Meer infor­ma­tie

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.