Start aan­leg recre­a­tief fiets­pad in Nun­speet en Elburg

De aan­leg van het fiets­pad tus­sen de Bliks­weg en de Spij­ker­weg in Elburg en Nun­speet is gestart. Dit fiets­pad biedt fiet­sers de moge­lijk­heid om de oude Zui­der­zee­kust te ver­ken­nen.   Het fiets­pad kan ook gebruikt wor­den door land­bouw­ver­keer. Naar ver­wach­ting is het pad in het vroe­ge voor­jaar, bij het begin van het nieu­we fiets­sei­zoen gereed. Het […]

Ont­wik­ke­ling van recre­a­tief uit­loop­ge­bied tus­sen Erme­lo en Har­der­wijk

Op dins­dag 22 maart onder­te­ke­nen bur­ge­mees­ter Omta van de gemeen­te Erme­lo en bur­ge­mees­ter Berends van de gemeen­te Har­der­wijk een bestuurs­over­een­komst voor de ont­wik­ke­ling van de Groe­ne Zoom. Het gebied tus­sen de bebou­wing van Erme­lo en het ste­de­lijk gebied van Har­der­wijk wordt de komen­de jaren door­ont­wik­keld tot een recre­a­tief uit­loop­ge­bied. De pro­jec­ten die uit­ge­voerd gaan wor­den […]

Rap­port ‘Recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke regio’s’ van VROM is uit

Veel ste­de­lij­ke regio’s in Neder­land heb­ben een tekort aan recre­a­tie­groen. Onlangs werd dit al gemeld in het bericht ‘Te wei­nig recre­a­tie­groen in ste­de­lij­ke regio’s’. Het rap­port ‘Recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke regi­o’s’ van VROM ver­scheen gis­te­ren. In som­mi­ge geval­len loopt het tekort aan recre­a­tie­groen op tot ruim 60 pro­cent. Dat blijkt uit onder­zoek van het […]

Neder­land heeft te wei­nig recre­a­tief groen in ste­den

Onder­zoek van ken­nis­in­sti­tuut Alter­ra en Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie toont aan dat Neder­land, met name in dicht­be­volk­te ste­de­lij­ke net­wer­ken te wei­nig recre­a­tief groen heeft. Aan de plan­nen ligt het niet, want die zijn er vol­op. Uit inter­views met des­kun­di­gen uit de uit­voe­rings­prak­tijk blijkt onder meer dat groen vaak het onder­spit delft wan­neer er meer druk op de […]

Groot tekort aan recre­a­tief groen

Vol­gens twee rap­por­ta­ges van het Ken­­nis- en Inno­va­tie­cen­trum Stich­ting Recre­a­tie is er een groot tekort aan recre­a­tief groen. Zowel in de negen rijks­buf­fer­zo­nes, de groe­ne buf­fers tus­sen ste­den in de Rand­stad en in Lim­burg, als in ande­re ste­de­lij­ke gebie­den. Door de bevol­kings­groei en de kli­maat­ver­an­de­ring zal het stij­gen­de aan­bod ach­ter­blij­ven bij de toe­ne­men­de vraag naar […]

Recre­a­tief gebruik van groe­ne bedrij­ven ter­rei­nen

Groe­ne bedrij­ven ter­rei­nen die zijn open­ge­steld voor recre­a­tie kun­nen bij­dra­gen aan de rea­li­sa­tie van de doel­stel­lin­gen van het minis­te­rie van LNV rond recre­a­tie, ste­de­lij­ke natuur en het ver­ho­gen van de bij­dra­ge van de pri­va­te sec­tor aan natuur en recre­a­tie. Dit is een van de con­clu­sies uit dit rap­port dat is geba­seerd op enquê­tes onder omwo­nen­den […]