Berichten

De aanleg van het fietspad tussen de Bliksweg en de Spijkerweg in Elburg en Nunspeet is gestart. Dit fietspad biedt fietsers de mogelijkheid om de oude Zuiderzeekust te verkennen.  

Het fietspad kan ook gebruikt worden door landbouwverkeer. Naar verwachting is het pad in het vroege voorjaar, bij het begin van het nieuwe fietsseizoen gereed. Het fietspad gaat onderdeel uitmaken van het lange afstandsfietspadennet (Zuiderzeeroute) tussen Roggebotsluis en Harderwijk.

Het nieuw aan te leggen fietspad heeft een lengte van rond de 1600 meter, waarvan zo’n 900 meter ook gebruikt zal worden door landbouwvoertuigen. De kosten voor dit deel bedragen circa 3 ton, inclusief de grondverwerving. Deze gronden zijn door kavelruil beschikbaar gekomen.

Recreatief fietspad
De provincie Gelderland, het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren en de gemeenten geven met de aanleg van dit pad invulling aan het Fietstotaalplan Veluwe en het plan Integrale Inrichting Veluwe Randmeren, dat voorzag in een recreatief fietspad tussen Harderwijk en Roggebotsluis. Enkele jaren geleden zijn delen van dit fietspad bij Polsmaten en Munnikersteeg al aangelegd. Nu wordt weer een ontbrekende schakel gerealiseerd. 

Kosten
De aanleg van het fietspad wordt betaald door het Natuur-en Recreatieschap Veluwerandmeren, de gemeenten, de provincie Gelderland en het Plattelandsontwikkelingsprogramma van de EU.

Bron:
Provincie Gelderland

Op dinsdag 22 maart ondertekenen burgemeester Omta van de gemeente Ermelo en burgemeester Berends van de gemeente Harderwijk een bestuursovereenkomst voor de ontwikkeling van de Groene Zoom. Het gebied tussen de bebouwing van Ermelo en het stedelijk gebied van Harderwijk wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een recreatief uitloopgebied.
De projecten die uitgevoerd gaan worden in de Groene Zoom moeten passen binnen de structuurvisie. Gemeenten Ermelo en Harderwijk stelden in 2010 een intergemeentelijke structuurvisie op voor de Groene Zoom. Deze visie geeft de toekomstvisie weer van beide gemeenten voor het gebied tussen Horst-Noord en Drielanden. Het gebied wordt in de visie een recreatief uitloopgebied voor bewoners van de omliggende gebieden. Bewoners van Horst-Noord en Drielanden kunnen fietsen en wandelen in een landelijk natuurgebied.
ToegankelijkerDaarvoor moet het gebied toegankelijker worden gemaakt. Op 3 maart stemde de gemeenteraad van Ermelo in met de structuurvisie. Eerder al op 20 januari sprak de raad van Harderwijk zich positief uit over de visie.
Visie eenvoudig te raadplegenDe structuurvisie is digitaal te raadplegen via de www.ruimtelijkeplannen.nl. De gemeenten Ermelo en Harderwijk hebben de visie zodanig gedigitaliseerd dat de teksten eenvoudig kunnen worden opgevraagd. Dit is de eerste keer in Nederland dat een gezamenlijke visie op deze interactieve wijze benaderbaar is gemaakt.
Bron:Gemeente Ermelo

Veel stedelijke regio’s in Nederland hebben een tekort aan recreatiegroen. Onlangs werd dit al gemeld in het bericht ‘Te weinig recreatiegroen in stedelijke regio’s’. Het rapport ‘Recreatief groen in de stedelijke regio’s’ van VROM verscheen gisteren.

In sommige gevallen loopt het tekort aan recreatiegroen op tot ruim 60 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Recreatie (KCR) en Motivaction dat in opdracht van VROM (programma Mooi Nederland) is uitgevoerd. VROM wil met dit onderzoek een beter beeld krijgen van de groentekorten in stedelijke regio’s om afspraken te kunnen maken over de aanpak ervan.

Groene ruimte voor wandelen en fietsen
Het KCR heeft aan de hand van haar Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM) de tekorten berekend aan groene ruimte voor wandelen en fietsen in 24 stedelijke regio’s.

Dit gebeurt door de vraag naar deze activiteiten op basis van de bevolkingssamenstelling te vergelijken met de beschikbare groene recreatieruimte. Hieruit blijkt dat in tien regio’s sprake is van een tekort van meer dan 20%, oplopend tot zelfs boven 60%.

Sociaal-demografische kenmerken
Daarnaast is ook op basis van sociaal-demografische kenmerken van de bevolking onderzocht aan welke typen groen de stedelingen behoefte hebben. Hieruit blijkt dat in stedelijke regio’s groen relatief vaker een sociale functie heeft voor de recreanten.

Groentekorten aanpakken
Het onderzoek heeft een bruikbare indicatie van de groenopgave opgeleverd en wordt gezien als goed vertrekpunt voor gesprekken met de regio’s om de tekorten aan te pakken. Toch kan er nog veel verbeterd worden aan de bestaande recreatiemodellen.

Waar de opgave voor bijvoorbeeld woningbouw en mobiliteit tot achter de komma is te berekenen. Zo houden de gebruikte modellen nog onvoldoende rekening met de kwaliteit van het vraag en aanbod. Het Rijk zet zich daarom samen met medeoverheden en kennisinstellingen in voor een verdere verbetering van de methodiek.

Download het rapport »

Bron:
VROM

 

Onderzoek van kennisinstituut Alterra en Kenniscentrum Recreatie toont aan dat Nederland, met name in dichtbevolkte stedelijke netwerken te weinig recreatief groen heeft. Aan de plannen ligt het niet, want die zijn er volop.

Uit interviews met deskundigen uit de uitvoeringspraktijk blijkt onder meer dat groen vaak het onderspit delft wanneer er meer druk op de ruimte komt te staan. De economische waarde van groen is vaak niet sterk genoeg om de ‘groenambitie’ uit te voeren en een verantwoordelijk bestuurder wordt er niet op afgerekend. Dit is wel het geval bij bijvoorbeeld de woningbouwopgave.

Subsidie voor groen
Een aanbeveling die geplaatst wordt, gericht aan het rijk is: ‘Creëer binnen de context van de verstedelijkingsafspraken een soort van subsidie voor de realisatie van groen. Een subsidie gekoppeld aan een realisatieverplichting maakt dat de realisatie van het groen lonend wordt voor de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van groene ambities (provincies en gemeenten)’.

Download hier het rapport ‘Verkenning Verstedelijking en Groen »

Bron:
Alterra en Kenniscentrum Recreatie ‘Verkenning Verstedelijking en Groen

Volgens twee rapportages van het Kennis- en Innovatiecentrum Stichting Recreatie is er een groot tekort aan recreatief groen. Zowel in de negen rijksbufferzones, de groene buffers tussen steden in de Randstad en in Limburg, als in andere stedelijke gebieden. Door de bevolkingsgroei en de klimaatverandering zal het stijgende aanbod achterblijven bij de toenemende vraag naar groen.De Stichting Recreatie onderzocht in opdracht van de ministeries van VROM en LNV het gebruik van de bufferzones. Daaruit blijkt dat stedelingen gemiddeld veertig keer per jaar het groen rondom de stad opzoeken. Het meest om te wandelen, gevolgd door fietsen en recreëren aan het water.
De geplande aanleg van 6700 hectare recreatiegebied in de bufferzones, aangevuld met diverse andere groenplannen van rijk en provincie, is niet genoeg om aan de stijgende vraag te voldoen. Volgens de stichting zijn er slimme en betaalbare oplossingen, zoals verhoging van de opvangcapaciteit per gebied. Bijvoorbeeld door aanleg van meer wandelpaden over boerenland en natuur waarin zowel fietsers als wandelaars terecht kunnen, met ligweides voor ontspanning.

Volledige informatie:
Download hier het eerste rapport
Download hier het tweede rapport

Ook interessant:
Recreatie, rijksbufferzone, vrijetijdsgedrag

Bron: 
Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum

Groene bedrijven terreinen die zijn opengesteld voor recreatie kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het ministerie van LNV rond recreatie, stedelijke natuur en het verhogen van de bijdrage van de private sector aan natuur en recreatie. Dit is een van de conclusies uit dit rapport dat is gebaseerd op enquêtes onder omwonenden van groene bedrijven terreinen en onder werknemers van aldaar gevestigde kantoren. Uit een ander rapport zijn ook de meningen van bedrijfsmanagers over groene en recreatieve bedrijven terreinen opgenomen.
Trefwoorden bij dit rapport: werken in het groen, gezondheid, natuurbeleving, kantoren terrein, vergroening, kantoorwerknemers.