Groot tekort aan recre­a­tief groen

Vol­gens twee rap­por­ta­ges van het Ken­nis- en Inno­va­tie­cen­trum Stich­ting Recre­a­tie is er een groot tekort aan recre­a­tief groen. Zowel in de negen rijks­buf­fer­zo­nes, de groe­ne buf­fers tus­sen ste­den in de Rand­stad en in Lim­burg, als in ande­re ste­de­lij­ke gebie­den. Door de bevol­kings­groei en de kli­maat­ver­an­de­ring zal het stij­gen­de aan­bod ach­ter­blij­ven bij de toe­ne­men­de vraag naar groen.De Stich­ting Recre­a­tie onder­zocht in opdracht van de minis­te­ries van VROM en LNV het gebruik van de buf­fer­zo­nes. Daar­uit blijkt dat ste­de­lin­gen gemid­deld veer­tig keer per jaar het groen rond­om de stad opzoe­ken. Het meest om te wan­de­len, gevolgd door fiet­sen en recreëren aan het water.
De geplan­de aan­leg van 6700 hec­ta­re recre­a­tie­ge­bied in de buf­fer­zo­nes, aan­ge­vuld met diver­se ande­re groen­plan­nen van rijk en pro­vin­cie, is niet genoeg om aan de stij­gen­de vraag te vol­doen. Vol­gens de stich­ting zijn er slim­me en betaal­ba­re oplos­sin­gen, zoals ver­ho­ging van de opvang­ca­pa­ci­teit per gebied. Bij­voor­beeld door aan­leg van meer wan­del­pa­den over boe­ren­land en natuur waar­in zowel fiet­sers als wan­de­laars terecht kun­nen, met lig­wei­des voor ont­span­ning.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het eer­ste rap­port
Down­load hier het twee­de rap­port

Ook inte­res­sant:
Recre­a­tie, rijks­buf­fer­zo­ne, vrije­tijds­ge­drag

Bron: 
Stich­ting Recre­a­tie Ken­nis- en Inno­va­tie­cen­trum