Akkoord Pro­vin­cie en Rijk over Water­land

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer (Ruim­te en Mili­eu) en gede­pu­teer­de Ton Hooi­j­maij­ers (pro­vin­cie Noord-Hol­land) heb­ben een akkoord bereikt over de ver­be­te­ring van de groe­ne en (dag-)recreatieve kwa­li­tei­ten van  het lan­de­lij­ke gebied tus­sen Amster­dam en Pur­me­rend, een zoge­naam­de Rijks­buf­fer­zo­ne.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Rijks­buf­fer­zo­ne, recre­a­tie, beleid
 
Bron:
VROM