Groen Beweegt! zet zich in voor meer groe­ne pro­jec­ten in Neder­land

Groen Beweegt! wil een groe­ne­re samen­le­ving in Neder­land. Van Gro­nin­gen tot Maas­tricht, van Den Hel­der tot Mid­del­burg. Groen Beweegt!, onder­deel van Stich­ting Groen­ruil, zet zich in voor meer groe­ne pro­jec­ten in Neder­land mid­dels bur­ger­ini­ti­a­tief en samen­wer­king. Groen Beweegt! is een cen­tra­le com­mu­ni­ty op inter­net en een par­ti­cu­lier ini­ti­a­tief van  Ber­til Beu­mer, Theo van Ommen en […]

Hedy d’An­co­na-prijs 2012 nomi­neert zes pro­jec­ten

De jury van de Hedy d’Ancona-prijs, onder voor­zit­ter­schap van Koen van Vel­sen, heeft uit 101 inzen­din­gen zes pro­jec­ten geno­mi­neerd. De Hedy d’Ancona-prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg­sec­tor waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. De prijs wordt twee­jaar­lijks uit­ge­reikt.  Begin 2012 wor­den de zes onder­staan­de pro­jec­ten door de […]

Vijf nieu­we groe­ne pro­jec­ten Haag­lan­den in uit­voe­ring

De bij­dra­ge voor het Fonds Groen Haag­lan­den door de Haag­lan­­den-gemeen­­ten, maakt de rea­li­sa­tie moge­lijk van nog eens vijf nieu­we groe­ne pro­jec­ten in de regio. Onlangs werd bekend dat ook de vol­gen­de pro­jec­ten kun­nen wor­den uit­ge­voerd: Het bou­wen van een nieu­we recre­a­tie­ve paar­den­stal pas­send bij de boer­de­rij­lo­ca­tie Meij­en­del in Was­se­naar. Bele­vings­rou­te Korft­laan in Delft, door de […]

Ruim één mil­joen voor pro­jec­ten noor­de­lij­ke stads­rand Zwol­le

Het bestuur­lijk kern­team van het Nati­o­naal Land­schap IJs­sel­del­ta heeft beslo­ten om ruim één mil­joen euro beschik­baar te stel­len voor de uit­voe­ring van ver­schil­len­de pro­jec­ten in de noor­de­lij­ke stads­rand van Zwol­le, zoals voor het rea­li­se­ren van wan­­del- en fiets­pa­den en het ont­wik­ke­len van natuur. “Hier­mee kun­nen we de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit van de stads­rand tus­sen in het […]

Bekroon­de kind­vrien­de­lij­ke pro­jec­ten

De ont­wik­ke­ling van het lokaal jeugd­be­leid is een belang­rijk aan­dachts­punt van gemeen­ten. Om de aan­dacht voor jeugd en bui­ten­ruim­te struc­tu­reel op de loka­le agen­da te krij­gen, namen de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten (VNG) en Jan­tje Beton het ini­ti­a­tief om een Neder­land­se tak van het inter­na­ti­o­na­le Net­werk Child Friend­ly Cities op te rich­ten. Het net­werk beoogt […]