Berichten

Groen Beweegt! wil een groenere samenleving in Nederland. Van Groningen tot Maastricht, van Den Helder tot Middelburg. Groen Beweegt!, onderdeel van Stichting Groenruil, zet zich in voor meer groene projecten in Nederland middels burgerinitiatief en samenwerking.

Groen Beweegt! is een centrale community op internet en een particulier initiatief van  Bertil Beumer, Theo van Ommen en André Elzinga.

Iedere inwoner van Nederland kan via www.groenbeweegt.nl gratis een groen project initiëren. Groen Beweegt! helpt met de financiering, het bijeenbrengen van de middelen en de contacten om het groene project tot een succes te maken.

Partijen verbinden
Beumer, Van Ommen en Elzinga merkten dat er weliswaar veel groene initiatieven in ons land bestaan, maar dat die nauwelijks aan elkaar verbonden zijn en bovendien bijna altijd afhankelijk van fondsen en subsidies. Daarom hebben zij een model ontwikkeld dat partijen verbindt, waarin burgers, bedrijven, ideële instellingen en overheden samenwerken en waarbij de continuïteit wordt gewaarborgd met een eigen verdienmodel en alternatieve financieringsbronnen. Groen Beweegt! heeft geen commerciële doelstellingen. Alle inkomsten van projecten, sponsoring en advertenties worden opnieuw ingezet voor een groenere samenleving.

Goede ideeën
Veel Nederlanders hebben goede ideeën om hun directe leefomgeving groener te maken. Maar ze kennen vaak de weg niet, weten niet bij wie ze moeten aankloppen met hun idee. En zij zien er tegenop om de middelen bijeen te brengen en anderen enthousiast te maken. Daar speelt Groen Beweegt! op in: zij helpen met de start, met draagvlak creëren, met het bekendmaken van het initiatief en met het bijeenbrengen van mensen en middelen. Of het nu gaat om het vergroenen van een schoolplein, speeltuin of ouderenlocatie of om het realiseren van lokale energie- of waterzuiveringsinstallaties.

Nadruk op bebouwde omgeving
Het speelveld van Groen Beweegt! is de gehele samenleving met de nadruk op de bebouwde omgeving. Groen Beweegt! gelooft in marktwerking in combinatie met burgerinitiatieven en een faciliterende rol van de overheid. Het model kent geen concurrenten, omdat Groen Beweegt! juist de samenwerking bevordert en alle initiatieven omarmt die door middel van samenwerking hetzelfde doel nastreven. Als de samenleving de middelen bijeenbrengt, hoeft de overheid alleen maar bij te dragen in regelgeving en facilitering.

Begroting
Als een project is aangemeld, helpt Groen Beweegt de initiator met een begroting en een lijst van benodigdheden. Zij leggen de contacten die nodig zijn om het project te realiseren, vragen aandacht in (social) media en nodigen mensen en bedrijven uit om het project te steunen via crowdfunding. Als groene middelen hergebruikt kunnen worden, zet Groen Beweegt!  haar marktplaats www.groenruil.nl in. Tenslotte geeft Groen Beweegt! tips en advies om het groene project te beheren en te onderhouden.

Geen vergoeding 
Groen Beweegt! vraagt voor haar ondersteuning geen vergoeding. Samen met crowdfunding-partner share2start brengen zij de financiën bijeen via crowdfunding. Op die manier is het succes van groene projecten niet afhankelijk van fondsen of subsidies, maar brengt de gehele samenleving de middelen bijeen door samen te werken.

 

De jury van de Hedy d’Ancona-prijs, onder voorzitterschap van Koen van Velsen, heeft uit 101 inzendingen zes projecten genomineerd. De Hedy d’Ancona-prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.

 Begin 2012 worden de zes onderstaande projecten door de jury bezocht. Gebruikers, opdrachtgever(s), architect(en) worden uitgenodigd om met de jury van gedachten te wisselen over het functioneren van het genomineerde gebouw, het proces van de totstandkoming en de wijze waarop het zorgconcept samenhangt met de architectuur. Midden volgend jaar zal de jury de winnaar van de Hedy d’Ancona-prijs bekend maken.
 

 

 

 


De genomineerde projecten zijn:
Wier+, Den Dolder
Een gesloten en beveiligd behandelcentrum voor forensische zorg van mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Opdrachtgever: Stichting Altrecht
Gebruiker: Wier+
Architect: VMX Architects

Ronald McDonald Centrum, Amsterdam
Een sport- en gezondheidscentrum voor gehandicapte kinderen.
Opdrachtgever: Ronald McDonald Centre
Gebruiker: Only Friends
Architect: Fact Architects

Dagbesteding Willem van den Bergh, Noordwijk
Twee erven met verschillende dagbestedinggebouwen voor cliënten met een verstandelijke beperking.
Opdrachtgever en gebruiker: ’s Heeren Loo.
Architect: Onix

Instituut Verbeeten Breda
Een bestralingscentrum volgens healing environment ontwerpconcept.
Opdrachtgever en gebruiker: Instituut Verbeeten.
Architect: Wiegerinck architectuur stedenbouw

De Korhoenders, Hengelo
Kleinschalig begeleid wonen in een naoorlogse woonwijk voor jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Opdrachtgever: Woningcorporatie Welbions en Stichting ‘De Korhoenders’
Gebruiker: ‘De Korhoenders’
Architect: Wingender Hovenier Architecten

Nieuwbouw Academisch Centrum Tandheelkunde, Amsterdam
Een faculteitsgebouw met onderwijs-, onderzoeks- en zorgfuncties.
Opdrachtgever: Vrije Universiteit
Gebruiker: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, Stichting Bijzondere Tandheelkunde en opleiding Mondzorgkunde Hogeschool InHolland
Architect: Benthem Crouwel Architekten

Jury
De jury van de Hedy d’Anconaprijs bestaat uit: Yvonne van Gils, directeur Landelijk Overleg Cliëntenraden, Harry Moeskops, lid Raad van Bestuur Amstelring Osiragroep, Edwin Oostmeijer, onafhankelijk projectontwikkelaar, Eline Strijkers, interieurarchitect, Annemieke Wensing, zorginkoper AWBZ regio Noordoost-Brabant, Koen van Velsen, architect en voorzitter van de jury. De jurysecretaris is Robert-Jan de Kort.

Initiatiefnemers
De Hedy d’Ancona-prijs is een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) en TNO. Het Atelier van de Rijksbouwmeester en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunen het initiatief.

Bron:
Architectenweb

 

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

De bijdrage voor het Fonds Groen Haaglanden door de Haaglanden-gemeenten, maakt de realisatie mogelijk van nog eens vijf nieuwe groene projecten in de regio.

Onlangs werd bekend dat ook de volgende projecten kunnen worden uitgevoerd:

  • Het bouwen van een nieuwe recreatieve paardenstal passend bij de boerderijlocatie Meijendel in Wassenaar.
  • Belevingsroute Korftlaan in Delft, door de aanleg van een pad, bebording en doe-objecten. Dit is een onderdeel van de ontwikkeling van het gebied Delftse Hout.
  • Het project koeien de wijk in Delft, betreft een voor agrarisch en natuurrecreatie geschikt gemaakt terrein, waarin koeien kunnen grazen met daarin een voet- en fietspadverbinding. 
  • De aanleg van een natuurlijk speelterrein, de Speeldernis, in de Poelzone in de gemeente Westland.
  • Het planten van zogenoemde ‘hoogstam’ fruitboomgaarden op vier locaties in Midden-Delfland.

Kwaliteit van groen en recreatie
Eerder was al bekendgemaakt dat het Stadsgewest een financiële bijdrage levert aan negen projecten in de gemeenten Delft, Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Zoetermeer. Deze projecten dragen zichtbaar bij aan de kwaliteit van groen en recreatie en kunnen op korte termijn worden uitgevoerd.

Fonds Groen Haaglanden
Stadsgewest Haaglanden richtte het Fonds Groen Haaglanden begin 2010 op. De negen Haaglanden-gemeenten leveren jaarlijks een bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden van één euro per inwoner per Haaglanden-gemeente.

Groenbeleidsplan
Het fonds financiert de uitvoering van Groenprojecten passend binnen het Groenbeleidsplan. Het Groenbeleidsplan benadrukt welke verschillende functies de groengebieden voor de bewoners en voor de natuur vervullen.

Groene gebieden goed voor vestigingsklimaat
Groene gebieden zijn een belangrijke succesfactor voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Deze veertien projecten leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen.

Meer informatie »

Bron:
Stadsgewest Haaglanden

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het bestuurlijk kernteam van het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft besloten om ruim één miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van verschillende projecten in de noordelijke stadsrand van Zwolle, zoals voor het realiseren van wandel- en fietspaden en het ontwikkelen van natuur. “Hiermee kunnen we de ruimtelijke kwaliteit van de stadsrand tussen in het gebied van Westenholte tot en met Stadshagen een flinke impuls geven”, zegt gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel.

De noordelijke stadsrand is onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Het gaat hier vooral om de overgang tussen de weidse vergezichten van de polder Mastenbroek en de rand van de bebouwde omgeving. “Hierbij staat de vraag centraal: hoe beleeft de stad het platteland en hoe beleeft het platteland de stad”, zegt Rietkerk, die aangeeft dat de projecten in het uitvoeringsprogramma noordelijke stadsrandzone erop zijn gericht om dit overgangsgebied zo zorgvuldig mogelijk in te richten en te ontsluiten.

 

 

 

Natuurvriendelijke oevers
Zo komt een deel van het geld beschikbaar voor het uitwerken van een inrichtingsplan Westenholte, waarbij wordt ingezet op natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van een wandelrondje. Ook is er geld beschikbaar voor het uitwerken en realiseren van een inrichtingsplan voor de Ruimzichtkreek. Ook hier is een wandelpad voorzien.

Wandel- en fietspaden
Tevens wordt een bijdrage beschikbaar gesteld voor het inrichtingsplan Stadsbroek. Daarbij gaat het om het realiseren van wandel- en fietspaden en het ontwikkelen van natuur (deels als compensatie-opgave voor Stadshagen). Verder moet hier een regeling van kracht worden om de omvorming van reguliere landbouw naar biologische landbouw te stimuleren.

Uitkijkpunt
Een deel van de bijdrage wordt ook besteed aan het realiseren van een uitkijkpunt bij de Vecht op de westoever van het Zwartewater, waar de monding van de de rivier mooi te zien is.

Nationaal Landschap IJsseldelta
Het Nationaal Landschap IJsseldelta bestaat uit de Polder Mastenbroek, het Kampereiland, de Mandjeswaard, Polder de Pieper, de Zuiderzeepolder, het rivierenland van de IJssel en het Zwarte Water, met de daaraan gelegen oude stads- en dorpskernen, en het Zwarte meer. De IJsseldelta met haar rivierenland, eeuwenoude polders, terpboerderijen en kreekruggen is één van de 20 Nationale Landschappen van Nederland.

Bron:
Provincie Overijssel

 

De ontwikkeling van het lokaal jeugdbeleid is een belangrijk aandachtspunt van gemeenten. Om de aandacht voor jeugd en buitenruimte structureel op de lokale agenda te krijgen, namen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jantje Beton het initiatief om een Nederlandse tak van het internationale Netwerk Child Friendly Cities op te richten. Het netwerk beoogt de verschillende partijen en beleidssectoren die verantwoordelijk zijn voor een kindvriendelijke omgeving met elkaar in contact te brengen. Om de kennis over kindvriendelijke initiatieven te verspreiden werd in 2005 een verkiezing georganiseerd. Vijf projecten werden bekroond