Hedy d’An­co­na-prijs 2012 nomi­neert zes pro­jec­ten

De jury van de Hedy d’Ancona-prijs, onder voor­zit­ter­schap van Koen van Vel­sen, heeft uit 101 inzen­din­gen zes pro­jec­ten geno­mi­neerd. De Hedy d’Ancona-prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg­sec­tor waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. De prijs wordt twee­jaar­lijks uit­ge­reikt.

 Begin 2012 wor­den de zes onder­staan­de pro­jec­ten door de jury bezocht. Gebrui­kers, opdrachtgever(s), architect(en) wor­den uit­ge­no­digd om met de jury van gedach­ten te wis­se­len over het func­ti­o­ne­ren van het geno­mi­neer­de gebouw, het pro­ces van de tot­stand­ko­ming en de wij­ze waar­op het zorg­con­cept samen­hangt met de archi­tec­tuur. Mid­den vol­gend jaar zal de jury de win­naar van de Hedy d’Ancona-prijs bekend maken.
 

 

 

 


De geno­mi­neer­de pro­jec­ten zijn:
Wier+, Den Dol­der
Een geslo­ten en bevei­ligd behan­del­cen­trum voor foren­si­sche zorg van men­sen met een lich­te ver­stan­de­lij­ke beper­king.
Opdracht­ge­ver: Stich­ting Altrecht
Gebrui­ker: Wier+
Archi­tect: VMX Archi­tects

Ronald McDo­nald Cen­trum, Amster­dam
Een sport- en gezond­heids­cen­trum voor gehan­di­cap­te kin­de­ren.
Opdracht­ge­ver: Ronald McDo­nald Cen­tre
Gebrui­ker: Only Friends
Archi­tect: Fact Archi­tects

Dag­be­ste­ding Wil­lem van den Bergh, Noord­wijk
Twee erven met ver­schil­len­de dag­be­ste­ding­ge­bou­wen voor cliënten met een ver­stan­de­lij­ke beper­king.
Opdracht­ge­ver en gebrui­ker: ’s Hee­ren Loo.
Archi­tect: Onix

Insti­tuut Ver­bee­ten Bre­da
Een bestra­lings­cen­trum vol­gens hea­ling envi­ron­ment ont­werp­con­cept.
Opdracht­ge­ver en gebrui­ker: Insti­tuut Ver­bee­ten.
Archi­tect: Wie­ge­rin­ck archi­tec­tuur ste­den­bouw

De Kor­hoen­ders, Hen­ge­lo
Klein­scha­lig bege­leid wonen in een naoor­log­se woon­wijk voor jon­ge­ren met een ver­stan­de­lij­ke of meer­vou­di­ge beper­king.
Opdracht­ge­ver: Woning­cor­po­ra­tie Wel­bi­ons en Stich­ting ‘De Kor­hoen­ders’
Gebrui­ker: ‘De Kor­hoen­ders’
Archi­tect: Win­gen­der Hove­nier Archi­tec­ten

Nieuw­bouw Aca­de­misch Cen­trum Tand­heel­kun­de, Amster­dam
Een facul­teits­ge­bouw met onderwijs‑, onder­zoeks- en zorg­func­ties.
Opdracht­ge­ver: Vrije Uni­ver­si­teit
Gebrui­ker: Aca­de­misch Cen­trum Tand­heel­kun­de Amster­dam, Stich­ting Bij­zon­de­re Tand­heel­kun­de en oplei­ding Mond­zorg­kun­de Hoge­school InHol­land
Archi­tect: Ben­them Crou­wel Archi­tek­ten

Jury
De jury van de Hedy d’Anconaprijs bestaat uit: Yvon­ne van Gils, direc­teur Lan­de­lijk Over­leg Cliëntenraden, Har­ry Moes­kops, lid Raad van Bestuur Amstel­ring Osi­ragroep, Edwin Oost­meij­er, onaf­han­ke­lijk pro­ject­ont­wik­ke­laar, Eli­ne Strij­kers, inte­ri­eur­ar­chi­tect, Anne­mie­ke Wen­sing, zor­gin­ko­per AWBZ regio Noord­oost-Bra­bant, Koen van Vel­sen, archi­tect en voor­zit­ter van de jury. De jury­se­cre­ta­ris is Robert-Jan de Kort.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
De Hedy d’Ancona-prijs is een geza­men­lijk ini­ti­a­tief van het Sti­mu­le­rings­fonds voor Archi­tec­tuur (SfA) en TNO. Het Ate­lier van de Rijks­bouw­mees­ter en het Minis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport onder­steu­nen het ini­ti­a­tief.

Bron:
Archi­tec­ten­web

 

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.