Groen Beweegt! zet zich in voor meer groe­ne pro­jec­ten in Neder­land

Groen Beweegt! wil een groe­ne­re samen­le­ving in Neder­land. Van Gro­nin­gen tot Maas­tricht, van Den Hel­der tot Mid­del­burg. Groen Beweegt!, onder­deel van Stich­ting Groen­ruil, zet zich in voor meer groe­ne pro­jec­ten in Neder­land mid­dels bur­ger­ini­ti­a­tief en samen­wer­king.

Groen Beweegt! is een cen­tra­le com­mu­ni­ty op inter­net en een par­ti­cu­lier ini­ti­a­tief van  Ber­til Beu­mer, Theo van Ommen en André Elzin­ga.

Iede­re inwo­ner van Neder­land kan via www.groenbeweegt.nl gra­tis een groen pro­ject ini­ti­ë­ren. Groen Beweegt! helpt met de finan­cie­ring, het bij­een­bren­gen van de mid­de­len en de con­tac­ten om het groe­ne pro­ject tot een suc­ces te maken.

Par­tij­en ver­bin­den
Beu­mer, Van Ommen en Elzin­ga merk­ten dat er wel­is­waar veel groe­ne ini­ti­a­tie­ven in ons land bestaan, maar dat die nau­we­lijks aan elkaar ver­bon­den zijn en boven­dien bij­na altijd afhan­ke­lijk van fond­sen en sub­si­dies. Daar­om heb­ben zij een model ont­wik­keld dat par­tij­en ver­bindt, waar­in bur­gers, bedrij­ven, ide­ë­le instel­lin­gen en over­he­den samen­wer­ken en waar­bij de con­ti­nu­ï­teit wordt gewaar­borgd met een eigen ver­dien­mo­del en alter­na­tie­ve finan­cie­rings­bron­nen. Groen Beweegt! heeft geen com­mer­ci­ë­le doel­stel­lin­gen. Alle inkom­sten van pro­jec­ten, spon­so­ring en adver­ten­ties wor­den opnieuw inge­zet voor een groe­ne­re samen­le­ving.

Goe­de idee­ën
Veel Neder­lan­ders heb­ben goe­de idee­ën om hun direc­te leef­om­ge­ving groe­ner te maken. Maar ze ken­nen vaak de weg niet, weten niet bij wie ze moe­ten aan­klop­pen met hun idee. En zij zien er tegen­op om de mid­de­len bij­een te bren­gen en ande­ren enthou­si­ast te maken. Daar speelt Groen Beweegt! op in: zij hel­pen met de start, met draag­vlak cre­ë­ren, met het bekend­ma­ken van het ini­ti­a­tief en met het bij­een­bren­gen van men­sen en mid­de­len. Of het nu gaat om het ver­groe­nen van een school­plein, speel­tuin of oude­ren­lo­ca­tie of om het rea­li­se­ren van loka­le ener­gie- of water­zui­ve­rings­in­stal­la­ties.

Nadruk op bebouw­de omge­ving
Het speel­veld van Groen Beweegt! is de gehe­le samen­le­ving met de nadruk op de bebouw­de omge­ving. Groen Beweegt! gelooft in markt­wer­king in com­bi­na­tie met bur­ger­ini­ti­a­tie­ven en een faci­li­te­ren­de rol van de over­heid. Het model kent geen con­cur­ren­ten, omdat Groen Beweegt! juist de samen­wer­king bevor­dert en alle ini­ti­a­tie­ven omarmt die door mid­del van samen­wer­king het­zelf­de doel nastre­ven. Als de samen­le­ving de mid­de­len bij­een­brengt, hoeft de over­heid alleen maar bij te dra­gen in regel­ge­ving en faci­li­te­ring.

Begro­ting
Als een pro­ject is aan­ge­meld, helpt Groen Beweegt de ini­ti­a­tor met een begro­ting en een lijst van beno­digd­he­den. Zij leg­gen de con­tac­ten die nodig zijn om het pro­ject te rea­li­se­ren, vra­gen aan­dacht in (soci­al) media en nodi­gen men­sen en bedrij­ven uit om het pro­ject te steu­nen via crowd­fun­ding. Als groe­ne mid­de­len her­ge­bruikt kun­nen wor­den, zet Groen Beweegt!  haar markt­plaats www.groenruil.nl in. Ten­slot­te geeft Groen Beweegt! tips en advies om het groe­ne pro­ject te behe­ren en te onder­hou­den.

Geen ver­goe­ding 
Groen Beweegt! vraagt voor haar onder­steu­ning geen ver­goe­ding. Samen met crowd­fun­ding-part­ner share2start bren­gen zij de finan­ci­ën bij­een via crowd­fun­ding. Op die manier is het suc­ces van groe­ne pro­jec­ten niet afhan­ke­lijk van fond­sen of sub­si­dies, maar brengt de gehe­le samen­le­ving de mid­de­len bij­een door samen te wer­ken.