Bekroon­de kind­vrien­de­lij­ke pro­jec­ten

De ont­wik­ke­ling van het lokaal jeugd­be­leid is een belang­rijk aan­dachts­punt van gemeen­ten. Om de aan­dacht voor jeugd en bui­ten­ruim­te struc­tu­reel op de loka­le agen­da te krij­gen, namen de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten (VNG) en Jan­tje Beton het ini­ti­a­tief om een Neder­land­se tak van het inter­na­ti­o­na­le Net­werk Child Friend­ly Cities op te rich­ten. Het net­werk beoogt de ver­schil­len­de par­tij­en en beleids­sec­to­ren die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor een kind­vrien­de­lij­ke omge­ving met elkaar in con­tact te bren­gen. Om de ken­nis over kind­vrien­de­lij­ke ini­ti­a­tie­ven te ver­sprei­den werd in 2005 een ver­kie­zing geor­ga­ni­seerd. Vijf pro­jec­ten wer­den bekroond