Prijs­vraag: ‘Groene bedrijfs­lo­ca­ties pres­te­ren beter’

Het ver­groe­nen van een bedrijfs­lo­ca­tie heeft posi­tie­ve effec­ten op het bedrijfs­re­sul­taat. Groen leidt tot dalen­de ener­gie­kos­ten door de iso­la­tie van daken en gevels, tot een fris­se en gezon­de werk­om­ge­ving, waar­door de arbeids­pro­duc­ti­vi­teit toe­neemt en ver­zuim­kos­ten dalen. En tot omzet­stij­ging als gevolg van ima­go­ver­be­te­ring, bete­re zicht­baar­heid en recla­me. Een groen pand valt op.Het Knoop­punt Inno­va­tief Groen […]

Nomi­na­ties van hoge kwa­li­teit bij prijs­vraag groe­ne speel­plek­ken

Voor de twee­de keer is er een ont­werp­prijs­vraag geor­ga­ni­seerd met het doel de aan­leg van duur­za­me, natuur­lij­ke groe­ne speel­plek­ken te sti­mu­le­ren. Tien ont­wer­pen uit het veer­tig­tal beoor­deel­de inzen­din­gen,  komen naar het oor­deel van de jury in aan­mer­king als moge­lij­ke win­naar. De win­naar krijgt een che­que van € 10.000. Het bes­te ont­werp van­uit scho­len, BSO’s en […]

Nieu­we prijs­vraag voor ont­werp duur­za­me groe­ne speel­plek­ken van start

Zoals toen­ma­lig land­bouw­mi­nis­ter Ger­da Ver­burg tij­dens de prijs­uit­rei­king van de Enten­te Flo­ra­le 2009 al aan­kon­dig­de, er komt een nieu­we prijs­vraag voor “Duurzame groe­ne speel­plek­ken”. Het  betreft het ont­wer­pen en rea­li­se­ren van een kwa­li­ta­tie­ve hoog­waar­di­ge, duur­za­me open­ba­re of semi-open­­ba­­re speel­plek, inclu­sief school­plei­nen of speel­ge­le­gen­heid voor instel­lin­gen voor kin­der­op­vang, BSO, instel­lin­gen voor jeug­di­ge gehan­di­cap­ten etc. De prijs­vraag […]

Prijs­vraag om de Groe­ne Stad Award vraagt aan­dacht voor inte­gra­le samen­wer­king

Het is belang­rijk dat ont­wik­ke­laars, bouw­par­tij­en en ste­den­bouw­kun­di­gen gaan inzien dat inte­gra­le samen­wer­king tus­sen de sec­to­ren rood en groen nodig is om een leef­ba­re omge­ving te creëren. De leef­baar­heid in het ste­de­lijk gebied is nauw ver­bon­den met een goe­de inpas­sing van groe­ne ruim­ten. PPH en VHG heb­ben hier­voor spe­ci­aal de Groe­ne Stad Award in het […]

Prijs­vraag: ‘Wie heeft de mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam?’

In plaats van gras, strui­ken en bomen kie­zen steeds meer bewo­ners voor  ste­nen en tegels in hun tuin. Dit is niet goed voor het mili­eu, want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten. Daar­naast kan het water de grond niet meer in waar­door er pro­ble­men ont­staan met de afwa­te­ring in de hele stad. Om […]

Prijs­vraag ‘Groene Hand­druk’ om bio­di­ver­si­teit in open­ba­re ruim­te te sti­mu­le­ren

De ‘Groene Hand­druk’ is een tro­fee en een aan­moe­di­gings­prijs van 350 euro voor goe­de ini­ti­a­tie­ven waar­mee de bio­di­ver­si­teit in de open­ba­re ruim­te wordt bevor­derd en/of voor ini­ti­a­tie­ven waar­bij men­sen gesti­mu­leerd wor­den om actie te onder­ne­men voor bio­di­ver­si­teit. Deze sti­mu­le­ringstro­fee is in het leven geroe­pen door de Bra­bant­se gemeen­ten van de Duur­za­me Drie­hoek. Bio­di­ver­si­teit is de […]

Lim­burg zet prijs­vraag uit om bui­ten­ge­bied te ver­groe­nen

De stich­ting IKL en de pro­vin­cie Lim­burg heb­ben onlangs de prijs­vraag ‘Ommetjes die Lim­burgs bui­ten­ge­bied ver­be­te­ren’ uit­ge­zet, met als doel het bui­ten­ge­bied te ver­groe­nen. Inzen­ders van rea­lis­ti­sche plan­nen kun­nen maxi­maal 6000 euro ont­van­gen voor het aan­bren­gen van mar­ke­rin­gen, infor­ma­tie­pa­ne­len, zit­ban­ken of rou­te­be­schrij­vin­gen. Die zorg voor het groen is een levens­voor­waar­de. Geen luxe. De pro­vin­cie Lim­burg […]

Prijs­vraag EU voor de ‘Groene hoofd­stad van Euro­pa’

De Euro­pe­se Com­mis­sie heeft op ini­ti­a­tief van enke­le Euro­pe­se bur­ge­mees­ters een prijs­vraag uit­ge­schre­ven voor alle Euro­pe­se ste­den met meer dan 200 dui­zend inwo­ners: de Euro­pe­se prijs voor groe­ne ste­den. De prijs heeft tot doel de plan­ners, loka­le over­he­den en inwo­ners te inspi­re­ren de stad zo leef­baar en ‘groen’ moge­lijk te maken voor haar inwo­ners. Door­dat […]