Berichten

Het vergroenen van een bedrijfslocatie heeft positieve effecten op het bedrijfsresultaat. Groen leidt tot dalende energiekosten door de isolatie van daken en gevels, tot een frisse en gezonde werkomgeving, waardoor de arbeidsproductiviteit toeneemt en verzuimkosten dalen. En tot omzetstijging als gevolg van imagoverbetering, betere zichtbaarheid en reclame. Een groen pand valt op.

Het Knooppunt Innovatief Groen wil dat meer bedrijven gebruik gaan maken van deze voordelen. Daarom presenteert ze de Prijsvraag ‘Groene bedrijven presteren beter’. Bedrijven die deel uitmaken van Brainport Avenue in Eindhoven dingen mee naar de hoofdprijs.
Deze bedrijven worden uitgenodigd een omschrijving te geven over hoe ze hun bedrijf en/of terrein zouden willen vergroenen, waarbij zij hun motivatie op verschillende punten toelichten. Voorwaarde is dat de bedrijven onderdeel uitmaken van de Brainport regio en beschikken over een bedrijfspand. Inschrijven is mogelijk tot 13 april 2012. Download het inschrijfformulier »

De prijs bestaat uit de kosteloze beschikking over een team van top experts van het Knooppunt Innovatief Groen voor inspiratie, advies over het ontwerp en het ontwerp zelf, planbegeleiding voor het toepassen van het groen en ten slotte €1.500,- voor realisatie van het plan. Daarnaast wordt het winnende bedrijf in de schijnwerpers gezet via alle communicatiekanalen van het Knooppunt Innovatief Groen en zijn partners.

Deze prijsvraag is geïntroduceerd op het Brainport Café. Dit is een initiatief van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Brainport Development, Knooppunt Innovatief Groen en de Dienst Landelijk Gebied.

Voor de tweede keer is er een ontwerpprijsvraag georganiseerd met het doel de aanleg van duurzame, natuurlijke groene speelplekken te stimuleren. Tien ontwerpen uit het veertigtal beoordeelde inzendingen,  komen naar het oordeel van de jury in aanmerking als mogelijke winnaar. De winnaar krijgt een cheque van € 10.000.

Het beste ontwerp vanuit scholen, BSO’s en instellingen voor jeugdig gehandicapten wordt beloond met een kunstobject. De uiteindelijke winnaar van de prijsvraag Groene Speelplekken wordt bekendgemaakt tijdens de officiële prijsuitreiking op 12 oktober op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten.

Initiatiefnemers
De prijsvraag is een van Plant Publicity Holland, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de stichting Entente Florale Nederland.

 

De genomineerden zijn:

 • Natuurspeelplek Zuiderpark, Den Haag; Ontwerp: Jan Verburg, Ingenieursbureau Gem. Den Haag; opdrachtgever Dienst Stadsbeheer
 • Het Terrraplein, OBS Woutertje Pieterse, Leiden; Ontwerp: Designstudio Van Ginneken, Leiden; Opdrachtgever OBS Woutertje Pieterse, Leiden
 • Het Groene Eiland, OBS De Wiekslag, Voorst; Ontwerp: Heleen Eshuis, InhetWild, Voorst, Opdrachtgever: Gemeente Voorst.
 • Natuurspeelplek De Weijver, Hoogwoud; Ontwerp:Speelruimtespecialist OBB, Deventer, Opdrachtgever: Gemeente Opmeer
 • School- en Buurtplein in De Kamp, Lelystad; Ontwerp: DonkerGroen, Sneek i.s.m. Montesorieschool De Wildzang, Lelystad; Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
 • Torteltuin, Peter Petersenschool, Haren, Ontwerp: Ouders en Leerkrachten Peter Petersenschool; Opdrachtgever: Peter Petersenschool, Haren
 • Natuurspeelplek De Vrijbuiter, Oostheem, Zoetermeer, Ontwerper Henry van Hoof, Ingenieursbureau Zoetermeer; Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
 • Jeugdsite te Alveringem (B); Ontwerper: Jean-François Van den Abeele, Els Huigens en Evelyne Fiers van Fris in het landschap i.s.m. Mozaiek, Gent (B); Opdrachtgevers: Provincie West-Vlaanderen en Gemeente  Alveringem(B)
 • Natuurlijke Speelplek De Wielenpôlle,  Ontwerp:Bureau Buitenkans participatieve groenprojecten, Marleen van Tilburg; Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden; in het kader van het landelijk project “Modder aan je broek” van  Landschapsbeheer Nederland.
 • Het plein van gereformeerde basisschool ’t Schrijvertje, Apeldoorn; Ontwerp: Karten Orth van de gemeente Apeldoorn en Paul van Eerd (buro Buitenruimte) i.s.m.de school; Opdrachtgever: basisschool ’t Schrijvertje

Hoge kwaliteit
De voorzitter van de jury Leendert Koudstaal, directeur van stichting ElemenTree, is enthousiast over de kwaliteit van de inzendingen. Het was niet eenvoudig om tot de uiteindelijke nominaties te komen er was dus veel concurrentie.

Koudstaal constateert dat er in deze editie op vrijwel alle in de prijsvraag gestelde criteria meer aandacht voor met name het beheer, veelal samen met kinderen en ook voor de veiligheid. “We hebben zeer realistische ontwerpen gezien, met balans in beplanting en (natuurlijke) speelaanleidingen. Opvallend waren enkele mooie integrale ontwerpen waarbij verschillende functies in parken of rond scholen zijn gecombineerd”.

Veel scholen, bijna de helft van het aantal inzendingen, hebben de stoute schoenen aangetrokken om de schoolpleinen om te  vormen in prachtige groene speel- verblijfsplekken. Aandachtspunt voor een volgende editie is zeker de stedenbouwkundige samenhang, waardoor het natuurlijk spelen een centrale plek in de woonwijken kan krijgen.

Criteria
De jury beoordeelde de volgende aspecten: kwaliteit van het ontwerp, mede in relatie tot de beleving van het kind; feitelijke en technische realisering; financiële onderbouwing in combinatie met het beplantingsplan en beheer; ruimtelijke kwaliteit en tenslotte de veiligheidsaspecten. Dit gebeurde op basis van de criteria die te voren aan de deelnemers bekend waren.

Uitgangspunt
Uitgangspunt voor het initiatief tot deze ontwerpwedstrijd is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeenten. Daarnaast willen de initiatiefnemers scholen, BSO’s en instellingen voor jeugdig gehandicapten stimuleren om hier op in te haken. 

Vakjury
De vakjury is samengesteld uit de diverse disciplines: vanuit het kind, gemeentelijke inbedding (gemeenten/woningcorporaties), veiligheid en aanleg en onderhoud. De vakjury is als volgt samengesteld:

Voorzitter

 • Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree)

Vanuit het Kind

 • Josine van den Bogaard (beleidsadviseur bouwen en wonen GGD Rotterdam-Rijnmond)
 • Kees Both (Stichting Oase/Springzaad), Willy Leufgen (Stichting Oase/Springzaad),
 • Sigrun Lobst (Speeldernis)

Aanleg/onderhoud/veiligheid

 • Ton van Dalen (Boomkwekerij)
 • Henri van Son (Henri van Son Tuindiensten)
 • Rick Spalink (Repcon BV)

Gemeentelijke inbedding

 • Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree en adviseur Gemeente Den Haag)
 • Daniel Mol (Bureau MolDonkers en Projectleider Woonomgeving, Woningcorporatie Vestia)

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Zoals toenmalig landbouwminister Gerda Verburg tijdens de prijsuitreiking van de Entente Florale 2009 al aankondigde, er komt een nieuwe prijsvraag voor “Duurzame groene speelplekken”. Het  betreft het ontwerpen en realiseren van een kwalitatieve hoogwaardige, duurzame openbare of semi-openbare speelplek, inclusief schoolpleinen of speelgelegenheid voor instellingen voor kinderopvang, BSO, instellingen voor jeugdige gehandicapten etc.

De prijsvraag wordt opnieuw georganiseerd onder auspiciën van de stichting Entente Florale Nederland en ondersteund door het ministerie van  Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Plant Publicity Holland. De brochure met reglement en criteria is nu beschikbaar.
Het ingezonden ontwerp dient uiterlijk in 2012 daadwerkelijk gerealiseerd te zijn. Het inzenden van ontwerpen die vanaf 1 januari 2008 zijn gerealiseerd of momenteel worden uitgevoerd is eveneens toegestaan. De inzendtermijn sluit op 24 juni 2011.

Vrij spelen in het groen
De doelstelling van deze prijsvraag is het onder de aandacht brengen van het belang van vrij spelen in en met het groen en dan speciaal voor kinderen in de leeftijdsgroep 4 – 12 jaar.

En daarbij het stimuleren van het verantwoord en creatief ontwerpen en aanleggen van duurzame groene speelplekken die zowel pedagogische als ecologische kwaliteit hebben en de kinderen aanspreken. De doelgroep wordt gevormd door allen die bij de inrichting van de openbare ruimte zijn betrokken.

Nog veel te weinig aandacht
Uitgangspunt  voor het initiatief tot deze ontwerpwedstrijd is dat in het gemeentelijk groen-  en speelruimtebeleid veelal te weinig aandacht wordt geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijk gezondheid van de kinderen in hun gemeente. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen. In deze editie wordt ook het spelen op een groen schoolplein en groene speelgelegenheid bij BSO en andere instellingen nadrukkelijk mee genomen

Jurering
De jurering vindt  eind juni plaats. Uit de inzendingen worden eerst een aantal ontwerpen genomineerd. Uit deze nominaties wordt dan de uiteindelijke winnaar verkozen.
De uitslag wordt in oktober 2011 officieel bekendgemaakt. Alle genomineerde ontwerpen    worden gebundeld in een brochure.

Vakjury
De vakjury is samengesteld uit de diverse disciplines: vanuit het kind, gemeentelijke inbedding (gemeenten/woningcorporaties), veiligheid en aanleg en onderhoud. De vakjury bestaat uit:
Voorzitter is Leendert Koudstaal (directeur ElemenTree)
Vanuit het Kind
Josine van den Bogaard (beleidsadviseur bouwen en wonen GGD Rotterdam-Rijnmond)
Kees Both (Stichting Oase/Springzaad), Willy Leufgen (Stichting Oase/Springzaad), Sigrun Lobst (Speeldernis)
Aanleg/onderhoud/veiligheid
Ton van Dalen (Boomkwekerij Huverba BV)
Henri van Son (Henri van Son Tuindiensten)
Rick Spalink (Repcon BV)
Gemeentelijke inbedding
Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree en adviseur Gemeente Den Haag)
Daniel Mol (Bureau Mol Donkers en Projectleider Woonomgeving, Woningcorporatie Vestia)

Informatie en aanmelden
De brochure met criteria en reglement kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Prijsvraag Groene Speelplekken, Entente Florale Nederland, per e-mail info@ententeflorale.nl of telefonisch 0172 236269

Brochure downloaden »

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, bouwpartijen en stedenbouwkundigen gaan inzien dat integrale samenwerking tussen de sectoren rood en groen nodig is om een leefbare omgeving te creëren. De leefbaarheid in het stedelijk gebied is nauw verbonden met een goede inpassing van groene ruimten. PPH en VHG hebben hiervoor speciaal de Groene Stad Award in het leven geroepen. De prijsvraag wordt georganiseerd onder de neutrale paraplu van de stichting Entente Florale Nederland.

De groene organisaties Plant Publicity Holland (PPH) en Branchevereniging VHG hebben het initiatief genomen tot deze prijsvraag voor gerealiseerde projecten die zijn gebaseerd op de integrale samenwerking in de bouwkolom, van opdrachtgever en architect tot en met hovenier/groenvoorziener en boomkweker.

Bundeling van disciplines
De initiatiefnemers van deze prijsvraag zien het als hun missie om door een bundeling van disciplines te werken aan een nieuwe woon- en werkomgeving die moet leiden tot

een opwaardering van het echte groen naar een evenwaardige positie ten opzichte van rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur) en blauw (water), in een integrale aanpak van projecten.

Multifunctionele meerwaarde
De multifunctionele meerwaarde van het groen en de integrale aanpak staan centraal in deze prijsvraag. Onder de meerwaarde van het groen wordt verstaan de specifieke eigenschappen en de functies van het groen. Naast de esthetische waarde heeft het groen immers economische-, sociale-, milieu- en gezondheidsfuncties. Staan in een groenproject een (of meer) van deze functies centraal en is het project tot stand gekomen door de samenwerking van diverse partijen (boomkweker, hovenier/groenvoorziener, gemeente, gezondheidsinstelling, bouwer, projectontwikkelaar of woningcorporatie, (landschaps)architect, et cetera.) dan leent het project zich voor inzending. Vervolgens moet het dan voldoen aan de criteria.

Jury
De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury:
• Onder voorzitterschap van landschapsarchitect Michiel den Ruijter. Hij was de ontwerper van de Floriade 1992 in Zoetermeer, wetenschappelijk onderzoeker Emeritus van Wageningen Universiteit, Hogeschool Van Hall-Larenstein en doceert aan de Technische Universiteit Delft.
• drs.Tom Bade; directeur Triple E Kenniscentrum voor Natuur en Economie
• Nicolien van Doorn;  journalist Dagblad Trouw
• Piet Eilander; Teamleider team groen, ecologie, stedelijke recreatie en water (GRW), Amsterdam
• Jan Habets; directeur Plant Publicity Holland
• ir Bert van Helvoirt; groenondernemer en innovator (vanuit de groenvoorzieningssector)
• Harm Horlings; assortimentsdeskundige en directeur van boomkwekerij Mart van den Oever bv (vanuit de boomkwekerijsector)
• ir. Chris Jagtman;directeur Natuurwinst.nl
• ir. Jaap Modder; directeur Stadsregio Arnhem-Nijmegen,
• Piet M. Oskam; directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom  en
• ir. Paul Roncken; Wageningen Universiteit, landschapsarchitect en wetenschappelijk medewerker.

Deelname
Deelname staat open voor alle partijen in de  bouwkolom. Het inschrijfformulier voor deelname dient uiterlijk 16 mei binnen te zijn. De jurering vindt plaats in juni, de projecten van de genomineerden worden door de jury bezocht. De prijsuitreiking vindt plaats op 6 oktober, tijdens de vakbeurs GrootGroenPlus 2011 in Zundert.

Brochure opvragen
De brochure met reglement en criteria kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de prijsvraag om De Groene StadAward, door een mail te sturen naar info@ententeflorale.nl. Voor nadere informatie: tel. 0172 236269.

In plaats van gras, struiken en bomen kiezen steeds meer bewoners voor  stenen en tegels in hun tuin. Dit is niet goed voor het milieu, want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten. Daarnaast kan het water de grond niet meer in waardoor er problemen ontstaan met de afwatering in de hele stad. Om de bewoners te prikkelen om meer groen toe te passen, is er in Rotterdam een prijsvraag uitgezet.

Naast problemen met de waterhuishouding speelt ook warmte steden parten. Steden warmen sneller op dan minder dicht bebouwde gebieden. Steen neemt veel hitte op. Bebouwing creëert bovendien een beschutte omgeving waardoor het moeilijker wordt om de warmte kwijt te raken. Zo ontstaat wat internationaal het Urban Heat Island-effect wordt genoemd.

Wat het Rotterdams Milieucentrum dan ook betreft mag er dus veel meer groene en milieuvriendelijke tuinen komen in hun stad.

Aanmoedigingsprijs voor bewoners
De wedstrijd ‘de milieuvriendelijkste tuin van Rotterdam’ is ook een aanmoediging voor de bewoners die hun voor- en/of achtertuin, volkstuin of binnentuin nu al groen en milieuvriendelijk houden.

Klik hier voor meer informatie over de prijsvraag »

Bron:
Rotterdams Milieucentrum

 

De ‘Groene Handdruk’ is een trofee en een aanmoedigingsprijs van 350 euro voor goede initiatieven waarmee de biodiversiteit in de openbare ruimte wordt bevorderd en/of voor initiatieven waarbij mensen gestimuleerd worden om actie te ondernemen voor biodiversiteit. Deze stimuleringstrofee is in het leven geroepen door de Brabantse gemeenten van de Duurzame Driehoek.

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan dieren en planten op onze aarde. De ecosystemen leveren de mens levensbehoeften als voedsel, geneesmiddelen en hout, zuiver water, en vervullen belangrijke recreatieve, culturele en esthetische functies.

Voorbeelden
Voorbeelden van goede initiatieven om biodiversiteit te bevorderen zijn: aanleg van een groene speelplek, adoptie van een paddenpoel of vlindertuin of de aanschaf en plaatsing van ‘autochtoon’ plantmateriaal. 
 
Uitreiking eerste groene handdruk
Roel den Dikken, programmaleider groen van de gemeente Eindhoven, reikte op vrijdag 21 mei de eerste Groene Handdruk uit aan de mensen achter ‘De Vergeten Tuin’.

De gemeente Eindhoven reikt in 2010 in totaal 21 groene handdrukken uit. 

Meer informatie:

Bron:
Gemeente Eindhoven

 

De stichting IKL en de provincie Limburg hebben onlangs de prijsvraag ‘Ommetjes die Limburgs buitengebied verbeteren’ uitgezet, met als doel het buitengebied te vergroenen. Inzenders van realistische plannen kunnen maximaal 6000 euro ontvangen voor het aanbrengen van markeringen, informatiepanelen, zitbanken of routebeschrijvingen.

Die zorg voor het groen is een levensvoorwaarde. Geen luxe. De provincie Limburg en Europa stellen geld beschikbaar voor 25 plannen die gericht zijn op het herstel van (historische) wandelpaden en het groene erfgoed in de Limburgse buitengebieden. Bewoners van dorpen en stadsranden, dorps- en wijkraden, heem-, natuur- en wandelverenigingen, historische kringen, en agrarische natuurverenigingen kunnen  plannen inzenden die gericht zijn op de verbetering van het leefklimaat van de dorpen, wijken en uitloopgebieden.

Ommetjes van groot belang voor leefbaarheid
Ommetjes zijn kleine wandelingen dichtbij huis. Ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de gezondheid, omdat ze het buitengebied verbinden met stad en dorp en toegankelijk maken voor bewoners en wandelaars. Het kan gaan om bestaande (onverharde) paden of de aanleg of het herstel van historische lijnen langs akkers, houtwallen,heggen of beken. Hiermee wordt het ‘rondje dichtbij huis’ weer mogelijk.

Wandelpaden en landschap verbeteren
Deze verbindingen zijn van groot belang voor de identiteit van het dorp of de wijk en het welzijn van bewoners. Verder worden de karakteristieken in het cultuurlandschappen weer zicht- en beleefbaar. Dat is niet alleen van belang voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Maar ook voor de planten en dieren die hier kunnen voorkomen. De stichting IKL en de Provincie willen met bewoners de concrete aanleg en het herstel van wandelpaden en het omliggende landschap bevorderen.

Tot 30 april inzenden
Uitgewerkte plannen voor de eerste ronde van de ‘ommetjes-wedstrijd’ kunnen tot 30 april 2010 ingediend worden bij de stichting IKL. Een deskundige jury zal zich in mei buigen over de kwaliteit van de plannen en de beste ommetjes uitkiezen.

Meer informatie

Bron:
IKL Limburg

 

De Europese Commissie heeft op initiatief van enkele Europese burgemeesters een prijsvraag uitgeschreven voor alle Europese steden met meer dan 200 duizend inwoners: de Europese prijs voor groene steden. De prijs heeft tot doel de planners, lokale overheden en inwoners te inspireren de stad zo leefbaar en ‘groen’ mogelijk te maken voor haar inwoners. Doordat vier op de vijf Europeanen in een stad wonen, is de behoefte aan een gezond, ‘groen’ stadsmilieu groter dan ooit. De prijs speelt daar op in door jaarlijks de stad te belonen die zich het best om haar milieu heeft bekommerd en voor de gezondste leefomgeving voor haar inwoners heeft gezorgd.

Bij de toekenning zal vooral worden gelet op duurzame en innovatieve milieuoplossingen. Groene ruimte, schoon openbaar vervoer en een creatieve aanpak van afvalproblematiek en geluidsoverlast leveren punten op. Een panel van deskundigen en een jury zullen de milieuprestaties en -plannen van de voorgedragen steden onder de loep nemen. De winnende stad moet als inspiratiebron gaan dienen. Zij zal haar ervaringen uitwisselen met andere steden in heel Europa, zodat die nieuwe ‘groene’ ideeën opdoen.

Volledige informatie:
Download hier meer informatie

Ook interessant:
Groencompetitie, groenbeleid

Bron:
Europese Unie