Kli­maat­plan Nieuw-West wint Euro­pe­se prijs

Het Amster­dam­se stads­deel Nieuw-West heeft met de ande­re part­ners van het pro­ject GRaBS (Green and Blue Spa­ce adapta­ti­on for urban are­as and eco-towns) de Regio­S­tars Award gewon­nen, een prijs van de Euro­pe­se Com­mis­sie voor het bes­te pro­ject in de cate­go­rie duur­za­me groei van ste­den (sustai­na­ble growth).  Ste­den krij­gen steeds meer te maken met hete zomers […]

Hedy d’An­co­na-prijs 2012 nomi­neert zes pro­jec­ten

De jury van de Hedy d’Ancona-prijs, onder voor­zit­ter­schap van Koen van Vel­sen, heeft uit 101 inzen­din­gen zes pro­jec­ten geno­mi­neerd. De Hedy d’Ancona-prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg­sec­tor waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. De prijs wordt twee­jaar­lijks uit­ge­reikt.  Begin 2012 wor­den de zes onder­staan­de pro­jec­ten door de […]

Win­naars ver­ha­len­wed­strijd De Groe­ne Stad ont­van­gen prijs uit han­den van Prin­ses Ire­ne

Prin­ses Ire­ne maak­te afge­lo­pen vrij­dag in NCB Natu­ra­lis in Lei­den de win­naars bekend van de ver­ha­len­wed­strijd ‘De Groe­ne Stad-Bomen sma­ken naar meer’.  Het ver­haal ‘Hoe is het leven van een Boom?’ van de basis­school uit het Lim­burg­se Mer­se­lo won de eer­ste prijs. De win­nen­de school ont­vangt een Bio­di­ver­si­teits­boom, een Lin­de­boom, voor op het school­plein. Naast […]

Madrid wint prijs voor 298.000 bomen

Madrid is de eer­ste stad die van­we­ge het bezit van tal­lo­ze duur­zaam ont­wor­pen groe­ne zones, de pres­ti­gi­eu­ze prijs Green Good Design Award ont­vangt. De ‘Good Design Awar­d’ bestaat sinds 1950 en is een ini­ti­a­tief van Ateneo Chi­ca­co en het Euro­pe­se Cen­trum van Archi­tec­tuur, Design en Urba­ni­sa­tie. In 2008 werd de term ‘Green’ aan de naam […]

Reva­li­da­tie­cen­trum Groot Klim­men­daal win­naar Hedy d’ Anco­na Prijs

Het reva­li­da­tie­cen­trum Groot Klim­men­daal in Arn­hem heeft gis­te­ren de Hedy d’Ancona-prijs gewon­nen. De Hedy d’Ancona-prijs is een nieu­we prijs in de Neder­land­se archi­­tec­tuur- en zorg­we­reld. De prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg­sec­tor waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. Van de 120 inzen­din­gen waren er zes ont­wer­pen geno­mi­neerd. […]

Twee Alme­lo­se par­ken ont­van­gen pres­ti­gi­eu­ze prijs

Park De Schelf­horst en Park de Goos­sen­maat in Alme­lo zijn onder­schei­den met de gezag­heb­ben­de Brit­se prijs ‘Green Flag Awar­d’.De des­kun­di­ge jury vond bei­de par­ken gast­vrij en vei­lig. Vol­gens de jury bie­den de par­ken vol­op gele­gen­heid tot bui­ten­spe­len en buurt­praat. Het is de eer­ste keer dat par­ken bui­ten Groot-Brit­tan­­nië deze prijs in ont­vangst mogen nemen. Lees […]