Win­naars ver­ha­len­wed­strijd De Groe­ne Stad ont­van­gen prijs uit han­den van Prin­ses Ire­ne

Prin­ses Ire­ne maak­te afge­lo­pen vrij­dag in NCB Natu­ra­lis in Lei­den de win­naars bekend van de ver­ha­len­wed­strijd ‘De Groe­ne Stad-Bomen sma­ken naar meer’.  Het ver­haal ‘Hoe is het leven van een Boom?’ van de basis­school uit het Lim­burg­se Mer­se­lo won de eer­ste prijs. De win­nen­de school ont­vangt een Bio­di­ver­si­teits­boom, een Lin­de­boom, voor op het school­plein.

Naast prin­ses Ire­ne waren ook Hel­ga van Leur (ambas­sa­deur Boom­feest­dag) en Kit­ty van der Heij­den (ambas­sa­deur voor duur­za­me ont­wik­ke­ling van het minis­te­rie van Bui­ten­land­se Zaken) bij de bekend­ma­king van de prijs aan­we­zig.  Prin­ses Ire­ne is Bescherm­vrou­we van Bio­di­ver­si­teit en ze las te mid­den van ruim 100 kin­de­ren het win­nen­de ver­haal voor.

Belang van groen onder de aan­dacht
De wed­strijd is een samen­wer­king van Plant Publi­ci­ty Hol­land (De Groe­ne Stad), de Coa­li­tie voor Bio­di­ver­si­teit, Pro­duct­schap Tuin­bouw,

Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag en Stich­ting Neder­land­se Natuur­his­to­ri­sche Col­lec­ties (SNNC) en is bedacht om kin­de­ren op een ande­re manier te laten naden­ken over het belang van een groe­ne stad voor mens, dier, plant en boom.

60 ver­ha­len
Uit ruim 60 ver­ha­len heeft de jury, onder lei­ding van Hel­ga van Leur, drie basis­scho­len geno­mi­neerd. Vele eigen­zin­ni­ge, vro­lij­ke, diep­gaan­de, fan­ta­sie­vol­le ver­ha­len zijn er geschre­ven door kin­de­ren van de groe­pen 6, 7 of 8.

Uit­slag

  1. “Hoe is het leven van een Boom?”  – Fleur, Fen­na, Ciel, Aniek en Amy, groep 7/8, Basis­school st. Jan de Doper uit Mer­se­lo, Lim­burg.
  2. “De vij­and van de die­ren” – Niki­ta van Gestel, groep 6b, Basis­school St. Wil­li­bror­dus uit Mid­del­beers, Noord-Bra­bant.
  3. “Het vreem­de Wezen (’t Vervolg)” —  Mar­got Stop­pels & Iris Brou­wer, groep 6, Basis­school Wou­ter­tje Pie­ter­se Basis­school uit Lei­den, Zuid-Hol­land

RTL Bou­le­vard
Het dage­lijk­se tele­vi­sie­pro­gram­ma RTL Bou­le­vard besteed­de afge­lo­pen vrij­dag aan­dacht aan de prijs­uit­rei­king, bekijk hier het frag­ment »

Foto’s


De pers had vol­op belang­stel­ling voor de prijs­uit­rei­king


Direc­teur Peter Der­k­sen van de Boom­feest­dag met Prin­ses Ire­ne


Jury­voor­zit­ter Hel­ga van Leur vraagt de win­naar naar een reac­tie


Prin­ses Ire­ne leest het win­nen­de ver­haal voor


De prijs­uit­rei­king wordt zin­gend afge­slo­ten