Groe­ne­Kies­wij­zer laat zien wel­ke par­tij het bes­te bij uw groe­ne stand­pun­ten past

Van­af van­daag is de Groe­ne Kies­wij­zer van Natuur & Mili­eu onli­ne. Dat heeft de orga­ni­sa­tie van­och­tend bekend­ge­maakt in het VARA radio­pro­gram­ma Vroe­ge Vogels. Ieder­een die natuur, mili­eu en duur­zaam­heid belang­rij­ke onder­wer­pen vindt, kan voor de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen ach­ter­ha­len wel­ke par­tij het bes­te bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de par­tij­en vin­den over vijf­tien mili­eu­on­der­wer­pen, […]

Par­tij voor de Die­ren wil groe­ne ‘make-over’ van het school­plein

De Par­tij voor de Die­ren wil een groe­ne meta­mor­fo­se van de school­plei­nen en speel­tui­nen in Neder­land. Veel plek­ken die bedoeld zijn als speel­plaats zijn nu saai en troos­te­loos inge­richt. Dat is niet alleen maar jam­mer voor de kin­de­ren; het heeft ook gro­te gevol­gen voor hun gezond­heid. Kin­de­ren met wei­nig natuur­lij­ke speel­ge­le­gen­he­den blij­ken veel vaker last […]

Loka­le poli­tie­ke par­tij wil groe­ne speel­plek­ken sti­mu­le­ren

Afge­lo­pen week heeft de gemeen­te­raad van Sint-Michiels­­ge­s­­tel het beleids­plan speel­tuin­voor­zie­nin­gen bespro­ken en goed­ge­keurd. De gemeen­te­raad heeft met name gespro­ken over de aan­dacht van groe­ne speel­plek­ken voor kin­de­ren en over de aan­dacht voor de wij­ze waar­op bur­gers bij de aan­leg en het onder­houd van de speel­voor­zie­nin­gen (kun­nen) wor­den betrok­ken. Deze items waren onder­be­licht in het beleids­plan. […]

GroeneKieswijzer.nl laat zien wel­ke par­tij het bes­te bij uw groe­ne stand­pun­ten past

Ieder­een die natuur, mili­eu en duur­zaam­heid belang­rij­ke onder­wer­pen vindt, kan voor het eerst voor de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen ach­ter­ha­len wel­ke par­tij het bes­te bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de par­tij­en vin­den over 22 mili­eu­on­der­wer­pen, van natuur­be­scher­ming tot kern­ener­gie. De ver­kie­zin­gen van 9 juni zijn van groot belang voor de bescher­ming van de natuur, het […]

Nieu­we par­tij GROEN doet mee aan ver­kie­zin­gen

Bij de komen­de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen in de gemeen­te Gul­pen-Wit­­tem doet de nieu­we par­tij GROEN mee. Lijst­trek­kers Her­man Coe­nen en Frans Dis­se zet­ten zich in voor land­schap en natuur, voor monu­men­ten en karak­te­ris­tie­ke bebou­wing, voor de leef­baar­heid in de tien ker­nen en voor duur­zaam­heid. Naar het ver­kie­zings­pro­gram­ma » Lees hier een inter­view met Coe­nen en Dis­se » […]