Par­tij voor de Die­ren wil groe­ne ‘make-over’ van het school­plein

De Par­tij voor de Die­ren wil een groe­ne meta­mor­fo­se van de school­plei­nen en speel­tui­nen in Neder­land. Veel plek­ken die bedoeld zijn als speel­plaats zijn nu saai en troos­te­loos inge­richt. Dat is niet alleen maar jam­mer voor de kin­de­ren; het heeft ook gro­te gevol­gen voor hun gezond­heid.

Kin­de­ren met wei­nig natuur­lij­ke speel­ge­le­gen­he­den blij­ken veel vaker last te heb­ben van depres­sie, over­ge­wicht en ande­re ziek­tes dan kin­de­ren die vol­op kun­nen ravot­ten in het groen. Esther Ouwe­hand, frac­tie­voor­zit­ter van de Par­tij voor de Die­ren, zal minis­ter Schip­pers (VWS) maan­dag, tij­dens het debat over het gezond­heids­be­leid van dit kabi­net, oproe­pen tot een groe­ne ‘make-over’ van de belang­rijk­ste speel­plaat­sen voor kin­de­ren: het school­plein en de speel­tuin in de buurt.

Posi­tie­ve invloed op ont­wik­ke­ling van kin­de­ren
Kin­de­ren blij­ken veel vaker en lan­ger bui­ten te spe­len als er groe­ne en natuur­lij­ke speel­plaat­sen in de buurt zijn. Behal­ve dat vol­doen­de groen in de leef­om­ge­ving de kans op over­ge­wicht ver­min­dert, leve­ren groe­ne school­plei­nen en speel­tui­nen een belang­rij­ke bij­dra­ge aan de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Zo biedt een natuur­lij­ke speel­plaats veel meer ruim­te voor vrij spel en cre­a­ti­vi­teit, wat posi­tie­ve effec­ten heeft op het zelf­ver­trou­wen en op de ont­wik­ke­ling van vaar­dig­he­den als abstract denk­ver­mo­gen. Ver­schil­len­de scho­len en speel­tuin­ver­e­ni­gin­gen heb­ben laten zien dat het creëren van natuur­lij­ke speel­plaat­sen niet moei­lijk hoeft te zijn: op diver­se school­plei­nen en speel­tui­nen in Neder­land prik­ke­len bomen, strui­ken en sloot­jes inmid­dels de kin­der­fan­ta­sie. De Par­tij voor de Die­ren gunt alle kin­de­ren een gezon­de en uit­da­gen­de speelom­ge­ving en vraagt minis­ter Schip­pers in actie te komen om de groe­ne meta­mor­fo­se van school­plein en speel­tuin te sti­mu­le­ren.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Ieder kind heeft recht op natuur
Ire­ne van Lip­pe-Bies­ter­feld en men­sen­rech­ten­ju­rist Anne­lies Henstra maken zich sterk voor de opna­me van het kin­der­recht tot natuur in het Kin­der­rech­ten­ver­drag van de Ver­e­nig­de Naties. “Het recht op natuur is het recht op leven.” In het april maga­zi­ne van De Groe­ne Stad leest u een inter­view met Van Lip­pe-Bies­ter­feld en Henstra over het belang van natuur voor de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Wilt u dit maga­zi­ne ont­van­gen? Stuur dan een mail naar de redac­tie »