Brono­vo Beweeg­tuin — fit­ness in de bui­ten­lucht voor seni­o­ren

Als ieder­een regel­ma­tig zou bewe­gen zou­den we ons fit­ter, gezon­der en men­taal beter voe­len. Dat geldt voor jon­ge­ren, maar zeker ook voor zes­tig­plus­sers. Bij MCH-Bron­o­­vo in Den Haag wordt in april 2016 een zoge­naam­de beweeg­tuin geo­pend. De beweeg­tuin is bedoeld voor pati­ën­ten van het ziek­huis maar ook de seni­o­ren uit de buurt zijn van har­te […]

Groe­ne revo­lu­tie in de oude­ren­zorg

Met het pro­gram­ma Grijs, Groen & Geluk­kig wil IVN, Insti­tuut voor Natuur­edu­ca­tie en duur­zaam­heid, een ‘groe­ne revo­lu­tie’ ont­ke­te­nen in de oude­ren­zorg. Door ‘beleef­tui­nen’, moes­tuin­bak­ken en rol­la­tor­pa­den bij instel­lin­gen voor oude­ren­zorg in te rich­ten, komen bewo­ners meer bui­ten en wor­den zij actie­ver, betoogt pro­ject­lei­der Bas­ti­aan Ver­ber­ne. De heil­za­me wer­king van een groe­ne omge­ving dringt ook door […]

Hoe draagt groen bij aan de kwa­li­teit van leven van kwets­ba­re oude­ren?

Een con­sor­ti­um van 12 part­ners gaat onder lei­ding van Alter­ra Wage­nin­gen UR onder­zoek doen naar de effec­ten van een kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge groe­ne leef­om­ge­ving op kwets­ba­re oude­ren, hun man­tel­zor­gers, en de bespa­rin­gen die dat de maat­schap­pij kan ople­ve­ren. In eer­der onder­zoek is al aan­ge­toond dat groen een posi­tief effect heeft op de gezond­heid van men­sen. Er […]

Volks­tuin houdt oude­ren gezond

Men­sen van boven de 62 die in het bezit zijn van een volks­tuin, zijn sig­ni­fi­cant gezon­der dan men­sen zon­der volks­tuin. In het alge­meen heb­ben men­sen die een volks­tuin heb­ben in alle leef­tijds­groe­pen meer licha­me­lij­ke bewe­ging. Dat blijkt uit onder­zoek van Agnes van den Berg dat onlangs is gepu­bli­ceerd in Envi­ron­men­tal Health. Neder­land telt onge­veer 240.000 […]

Oude­ren mij­den par­ken omwil­le van vei­lig­heid

Uit onder­zoek van TNO blijkt dat men­sen de omge­ving mij­den waar­van ze zeg­gen dat ze er graag gaan wan­de­len. Zo toon­de onder­zoe­ker Jeroen Borst van TNO aan dat oude­ren graag in par­ken en bij water wan­de­len, maar dat ze in de prak­tijk juist druk­ke stra­ten opzoe­ken. Belem­me­ren­de fac­to­ren waar­door par­ken slecht sco­ren zijn hang­jon­ge­ren, slech­te […]