Oude­ren mij­den par­ken omwil­le van vei­lig­heid

Uit onder­zoek van TNO blijkt dat men­sen de omge­ving mij­den waar­van ze zeg­gen dat ze er graag gaan wan­de­len. Zo toon­de onder­zoe­ker Jeroen Borst van TNO aan dat oude­ren graag in par­ken en bij water wan­de­len, maar dat ze in de prak­tijk juist druk­ke stra­ten opzoe­ken.

Belem­me­ren­de fac­to­ren waar­door par­ken slecht sco­ren zijn hang­jon­ge­ren, slech­te ver­lich­ting en ono­ver­zich­te­lij­ke situ­a­ties. Maar ook hon­den­poep en straat­vuil wor­den als belem­merd erva­ren. Win­kels zijn daar­en­te­gen een posi­tie­ve fac­tor, zegt San­ne de Vries, een van de betrok­ken onder­zoe­kers.

Wan­del­ge­drag bevor­de­ren
Gemeen­ten en ste­den­bouw­kun­di­gen zijn zeer geïnteresseerd in deze gege­vens, omdat zij graag het wan­del­ge­drag wil­len bevor­de­ren. Want wan­de­len is vei­lig en laag­drem­pe­lig.

Lees hier het vol­le­di­ge arti­kel ‘Lopen langs de lan­ge lin­de­laan » 

 


Dis­cus­sie
Ont­wer­pers van par­ken die­nen reke­ning te hou­den met deze onder­zoek­ge­ge­vens, want in een park moet ieder­een zich vei­lig en pret­tig kun­nen voe­len.Wat vindt u hier­van? Laat uw mening ach­ter »

Bron:
TNO Maga­zi­ne