Hoe draagt groen bij aan de kwa­li­teit van leven van kwets­ba­re oude­ren?

Een con­sor­ti­um van 12 part­ners gaat onder lei­ding van Alter­ra Wage­nin­gen UR onder­zoek doen naar de effec­ten van een kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge groe­ne leef­om­ge­ving op kwets­ba­re oude­ren, hun man­tel­zor­gers, en de bespa­rin­gen die dat de maat­schap­pij kan ople­ve­ren. In eer­der onder­zoek is al aan­ge­toond dat groen een posi­tief effect heeft op de gezond­heid van men­sen.

Er zijn al aan­ge­toon­de effec­ten van groen op het fysie­ke vlak (bewe­gen, beter sla­pen), het men­ta­le vlak (natuur helpt tegen som­ber­heid) en het soci­a­le vlak (natuur is goed voor de soci­a­le con­tac­ten). “Wij gaan nu het effect onder­zoe­ken van een groe­ne inter­ven­tie, de aan­leg van bele­vings­ge­richt groen en het gebruik ervan,” zegt pro­ject­lei­der Jana Ver­boom van Alter­ra. “Dat doen we door vóór de groe­ne ingreep, direct erna, en eni­ge jaren later in kaart te bren­gen wat de kwa­li­teit van leven is van kwets­ba­re omwo­nen­de oude­ren, hoe de belas­ting is van hun man­tel­zor­gers, en hoe hun aan­spraak op pro­fes­si­o­ne­le zorg en voor­zie­nin­gen is. In ons onder­zoek ont­wik­ke­len we inno­va­tie­ve groen­con­cep­ten voor ver­steen­de wij­ken met kwets­ba­re oude­ren, en kwan­ti­fi­ce­ren we kos­ten en baten voor de kwa­li­teit van leven van alle betrok­ke­nen. We ver­wach­ten de eer­ste resul­ta­ten in 2017.”

Een model voor de kwa­li­teit van leven van oude­ren is het draag­kracht-draag­last model. Draag­kracht wordt bepaald door gene­ti­sche aan­leg, finan­ci­ë­le en gezins­si­tu­a­tie, maar ook door omge­vings­fac­to­ren. Dat geldt ook voor de draag­last. Bei­de heb­ben fysie­ke, men­ta­le en soci­a­le com­po­nen­ten. Als draag­kracht en draag­last in dis­ba­lans zijn, heeft dat gevol­gen voor de kwa­li­teit van leven van de per­soon in kwes­tie, maar ook voor de mantelzorger(s) en het beroep dat wordt gedaan op pro­fes­si­o­ne­le zorg en gemeen­te­lij­ke voor­zie­nin­gen (WMO). Con­tact met groen heeft gevol­gen voor het fysie­ke, men­ta­le en soci­a­le wel­be­vin­den van men­sen, en kan daar­door zowel de draag­kracht ver­ho­gen als de draag­last ver­la­gen. Het helpt dus om deze twee in balans te hou­den. Zo kan zorg­vraag voor­ko­men of ver­laagd wor­den met als gevolg dat  man­tel­zor­gers min­der snel over­be­last raken en dat kos­ten voor zorg en WMO posi­tief beïn­vloed wor­den.

Het onder­zoek is aan­ge­vraagd door Flo­ra­Hol­land en stich­ting iVer­de als onder­deel van hun geza­men­lij­ke pro­gram­ma De Groe­ne Agen­da, dat wordt gefi­nan­cierd door de Top­sec­tor Tuin­bouw en Uit­gangs­ma­te­ri­a­len en het Pro­duct­schap Tuin­bouw. Het pro­ject wordt uit­ge­voerd in nau­we samen­wer­king met de Natu­re Assisted Health Foun­da­ti­on. De mis­sie van de Natu­re Assisted Health Foun­da­ti­on is het ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van leven van men­sen van­uit cross overs op het gebied van groen en gezond­heid. NAHF werkt hier­bij van­uit het prin­ci­pe van ‘soci­al inno­va­ti­on’, het cre­ë­ren van maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche meer­waar­de, door nieu­we samen­wer­kings­ver­ban­den tus­sen de zoge­naam­de ‘tri­ple helix’ (Over­heid, Onder­ne­mers, Onder­wijs en Onder­zoek). NAHF ver­bindt daar­mee weten­schap en onder­ne­mer­schap, door busi­ness claims met betrek­king tot de rela­tie tus­sen natuur en gezond­heid te onder­bou­wen met weten­schap­pe­lijk bewijs. Op basis van inno­va­tie­ve ver­dien­mo­del­len wordt zowel maat­schap­pe­lij­ke (kwa­li­teit van leven) als eco­no­mi­sche (reduc­tie zorg­kos­ten) waar­de gecre­ëerd. Ande­re part­ners zijn Til­burg Uni­ver­si­ty, HAS hoge­school, gemeen­te Oister­wijk, en loka­le part­ners zoals een Wijk­raad. De Pro­vin­cie Noord-Bra­bant is één van de finan­ciers.

Bron: Alter­ra Wage­nin­gen