Pret­ti­ge Plek­ken – Hand­boek mens & open­ba­re ruim­te

Hoe maak je een suc­ces­vol­le open­ba­re ruim­te? Rose­ma­rie Maas en Kyra Kui­tert geven in het Hand­boek Pret­ti­ge Plek­ken, voor­al bestemd voor bestuur­ders en amb­te­na­ren, ant­woord op deze vraag. Zij schre­ven dit boek, omdat ze had­den gemerkt dat er te wei­nig con­cre­te infor­ma­tie beschik­baar was over de rela­tie tus­sen het gebruik en inrich­ting van de open­ba­re […]

Net ver­sche­nen boek ‘Pret­ti­ge Plek­ken’ inte­res­sant boek over belang van groen in open­ba­re ruim­te 

De open­ba­re ruim­te speelt een belang­rij­ke rol in het dage­lijks leven van men­sen en de aan­trek­ke­lijk­heid van ste­den. Een pret­ti­ge, groe­ne, gezon­de, vei­li­ge, kind- en beweeg­vrien­de­lij­ke open­ba­re ruim­te is essen­ti­eel voor de leef­baar­heid van ste­den en draagt bij aan gezond­heid, duur­zaam­heid en een aan­trek­ke­lij­ke woon- en werk­om­ge­ving. Omdat er wei­nig infor­ma­tie ‘bij elkaar’ bleek te zijn […]

Ver­kie­zing ‘Bes­te open­ba­re ruim­te van Neder­land’ van start

Voor de zeven­de keer wed­ij­ve­ren gemeen­ten in Neder­land met elkaar om dé erken­ning voor de publie­ke ruim­te: de ver­kie­zing voor de Fal­co Award Bes­te Open­ba­re Ruim­te 2015. Gezocht wor­den open­ba­re ruim­tes die aan­spre­ken, toe­gan­ke­lijk zijn en bij­dra­gen aan het wel­be­vin­den van de bezoe­kers. Ter illu­stra­tie: de afge­lo­pen jaren waren de win­naars de cam­pus van de Rot­ter­dam­se Eras­mus­uni­ver­si­teit, het […]

Dak­park Rot­ter­dam: meer­vou­dig grond­ge­bruik op 9 meter hoog­te

Deze zomer werd een wel heel bij­zon­der stads­park geo­pend. Het Dak­park bevindt zich op 9 meter hoog­te en ligt boven­op het dak van een win­kel­bou­le­vard in één van de dichtst­be­volk­te wij­ken van Rot­ter­dam. Om de beschik­ba­re ruim­te zo goed moge­lijk te benut­ten – en daar­bij de werk­ge­le­gen­heid te bevor­­de­­ren- is geko­zen voor meer­vou­dig grond­ge­bruik: Dak­park […]

Har­der­wijk­se bezui­ni­gin­gen lei­den tot groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van de Gel­der­se gemeen­te Har­der­wijk legt de gemeen­te­raad nieu­we plan­nen voor om met bestaan­de mid­de­len de open­ba­re ruim­te op een hoger kwa­li­teits­ni­veau te krij­gen. In het inte­graal beheer­plan ‘Samen kleu­ren we de Stad’ wordt de voor­stel­len voor wijkaan­pak beschre­ven en komen alle facet­ten van de open­ba­re ruim­te aan de […]