Ver­kie­zing ‘Bes­te open­ba­re ruim­te van Neder­land’ van start

Voor de zeven­de keer wed­ij­ve­ren gemeen­ten in Neder­land met elkaar om dé erken­ning voor de publie­ke ruim­te: de ver­kie­zing voor de Fal­co Award Bes­te Open­ba­re Ruim­te 2015. Gezocht wor­den open­ba­re ruim­tes die aan­spre­ken, toe­gan­ke­lijk zijn en bij­dra­gen aan het wel­be­vin­den van de bezoe­kers. Ter illu­stra­tie: de afge­lo­pen jaren waren de win­naars de cam­pus van de Rot­ter­dam­se Eras­mus­uni­ver­si­teit, het Wil­hel­mi­na­plein in Leeu­war­den, de bin­nen­stad van Ven­ray en Park Sons­beek in Arn­hem.
Drie fina­lis­ten
Op de web­si­te staan de cri­te­ria waar de ruim­te aan moet vol­doen. Wie weet behoort u dit jaar tot de drie fina­lis­ten die zich de eer­ste dag van het Lan­de­lijk Con­gres Open­ba­re Ruim­te 2015 op 19 novem­ber in Schie­dam mogen pre­sen­te­ren. Op 9 decem­ber tij­dens de twee­de dag van het con­gres in Til­burg wordt de win­naar bekend­ge­maakt.
Meet the jury
Een vier­tal des­kun­di­ge jury­le­den gaan alle inzen­din­gen beoor­de­len en uit­ein­de­lijk de win­naar kie­zen. Het zijn men­sen die gepokt en gema­zeld zijn in de bran­che en dus in staat zijn om een goe­de afwe­ging te maken. Wij stel­len aan u voor: Huub Juur­link (Juurlink+Geluk), Peter de Bois (BNSP), John van Vil­ste­ren (Ver­e­ni­ging Straat­meu­bi­lair) en Jos van de Lin­de­loof (NVTL)
Gra­tis inschrij­ven
Gemeen­ten, woning­cor­po­ra­ties, bin­nen­ste­den, bewo­ners- onder­ne­mings­ini­ti­a­tie­ven et cete­ra kun­nen kos­te­loos hun open­ba­re ruim­te aan­mel­den. Alle voor­waar­den en het inschrijf­for­mu­lier staan op de con­gres­web­si­te.
U kunt tot uiter­lijk maan­dag 5 okto­ber 2015 uw open­ba­re ruim­te inzen­den. Aan deel­na­me zijn ver­der geen kos­ten ver­bon­den. Voor meer infor­ma­tie en vra­gen rond­om de award kunt u con­tact opne­men met Yadi Dragts­ma via y.dragtsma@elba-rec.nl of via 06–48386739.