Woning­cor­po­ra­tie Yme­re hoofd­spon­sor van de Open Monu­men­ten­dag

Woning­cor­po­ra­tieY­me­re is voor de vijf­de maal op rij hoofd­spon­sor van de Open Monu­men­ten­dag in Haar­lem en Amster­dam op 8 en 9 sep­tem­ber. Dit jaar heeft de Open Monu­men­ten­dag 2012 als the­ma ‘Groen van Toen’. Er wordt stil gestaan bij de rol, het belang en de bete­ke­nis van het groen in rela­tie tot monu­men­ten. Open­stel­ling en […]

The­ma Open Monu­men­ten­dag 2012: Groen van Toen

Het the­ma van de Open Monu­men­ten­dag is Groen van Toen. Bezoe­kers kun­nen dit jaar ont­dek­ken hoe de natuur in Neder­land door de eeu­wen heen door men­sen­han­den is bewerkt. Natuur­lijk weten we dat tui­nen en par­ken zijn ont­wor­pen en aan­ge­legd, maar in Neder­land is vrij­wel alle natuur bewerkt; van wil­de dui­nen­rij­en en zand­vlak­tes tot monu­men­ta­le beu­ken­bos­sen. […]

Tui­nen een­ma­lig open tij­dens Open Monu­men­ten­da­gen

Tij­dens de Open Monu­men­ten­da­gen wordt eige­na­ren van gebou­wen, maar ook tui­nen of land­goe­de­ren die nor­maal gespro­ken niet toe­gan­ke­lijk zijn, om een­ma­li­ge open­stel­ling gevraagd. ‘De Smaak van de 19e eeuw’ is dit jaar het the­ma van de Open Monu­men­ten­da­gen, op 11 en 12 sep­tem­ber. Een groot deel van onze monu­men­ta­le bomen stamt uit die peri­o­de. Niet […]

Minis­ters van VROM en Financiën stel­len Rege­ling groen­pro­jec­ten 2010 open

Minis­ters Tin­e­ke Hui­zin­ga van VROM en Jan Kees de Jager van Financiën heb­ben van­daag de nieu­we Rege­ling groen­pro­jec­ten 2010 gepu­bli­ceerd, die met ingang van mor­gen wordt open­ge­steld. Dit is een goed­ko­pe leen­fa­ci­li­teit voor pro­jec­ten die goed zijn voor natuur en mili­eu. Via de rege­ling kun­nen pro­jec­ten een groen­ver­kla­ring krij­gen, waar­mee ze in aan­mer­king komen voor […]

Open brief Riek Bak­ker aan for­ma­teur Wij­fels

Een vei­lig, vitaal, con­cur­re­rend en mooi Neder­land. Dat moet deze kabi­nets­pe­ri­o­de de inzet zijn van een krach­tig en spe­ci­fiek beleid voor ruim­te­lij­ke orde­ning. Ver­an­de­rin­gen in ons kli­maat en de eco­no­mi­sche wereld­or­de zijn de majeu­re ont­wik­ke­lin­gen die nu eisen stel­len aan de inrich­ting van Neder­land bij het bor­gen van onze vei­lig­heid, vita­li­teit en con­cur­ren­tie­kracht. Daar­om vraag […]