Woning­cor­po­ra­tie Yme­re hoofd­spon­sor van de Open Monu­men­ten­dag

Woning­cor­po­ra­tieY­me­re is voor de vijf­de maal op rij hoofd­spon­sor van de Open Monu­men­ten­dag in Haar­lem en Amster­dam op 8 en 9 sep­tem­ber.

Dit jaar heeft de Open Monu­men­ten­dag 2012 als the­ma ‘Groen van Toen’. Er wordt stil gestaan bij de rol, het belang en de bete­ke­nis van het groen in rela­tie tot monu­men­ten.

Open­stel­ling en acti­vi­tei­ten in Haar­lem
In Haar­lem stelt Yme­re een woning in het Pro­ve­niers­hof open. Hier kun­nen de bezoe­kers erva­ren hoe het was om in zo´n klei­ne woning te wonen en uit te kij­ken op een prach­tig hof­je. Om in het the­ma te blij­ven kun­nen de bezoe­kers in deze woning ver­schil­len­de ‘groe­ne’ ver­sna­pe­rin­gen proe­ven van ver­ge­ten groen­ten tot aan eet­ba­re wil­de plan­ten. Voor de lek­ker­bek­ken die de gerecht­jes thuis wil­len uit­pro­be­ren zijn de recep­ten in de woning te ver­krij­gen.

Meer infor­ma­tie over de open­stel­ling van onze monu­men­ten en ande­re acti­vi­tei­ten in Haar­lem is hier te vin­den » 

Amster­dam
In Amster­dam stelt Yme­re De Eli­sa­beth Otter-Knoll en De Zeven Keur­vor­sten open. In de Eli­sa­beth Otter-Knoll geven bewo­ners en mede­wer­kers van Yme­re rond­lei­din­gen door het pand.

Naast het open­stel­len van deze monu­men­ten orga­ni­seert Yme­re samen met Bureau Monu­men­ten & Arche­o­lo­gie wan­de­lin­gen door de tuin­dor­pen Oost­zaan en Beton­dorp en een fiets­tocht door Amster­dam-West en Nieuw-West. Mede­wer­kers van Yme­re lei­den het publiek langs ver­schil­len­de monu­men­ta­le pan­den en ver­tel­len over de geschie­de­nis van deze tuin­dor­pen. Samen met ande­re Amster­dam­se cor­po­ra­ties orga­ni­seert Yme­re een fiets­tocht langs het bezit van de cor­po­ra­ties in Bos & Lom­mer en Slo­ter­meer.

Meer infor­ma­tie over de open­stel­ling van monu­men­ten en ande­re acti­vi­tei­ten in Amster­dam is hier te vin­den »