Minis­ters van VROM en Financiën stel­len Rege­ling groen­pro­jec­ten 2010 open

Minis­ters Tin­e­ke Hui­zin­ga van VROM en Jan Kees de Jager van Financiën heb­ben van­daag de nieu­we Rege­ling groen­pro­jec­ten 2010 gepu­bli­ceerd, die met ingang van mor­gen wordt open­ge­steld. Dit is een goed­ko­pe leen­fa­ci­li­teit voor pro­jec­ten die goed zijn voor natuur en mili­eu. Via de rege­ling kun­nen pro­jec­ten een groen­ver­kla­ring krij­gen, waar­mee ze in aan­mer­king komen voor een lening met een lage ren­te.

Het gaat om diver­se pro­jec­ten, zoals de ont­wik­ke­ling van ste­de­lijk groen. Zo staat er in arti­kel 2 a 2 geschre­ven: ‘de ont­wik­ke­ling van addi­ti­o­neel ste­de­lijk groen, mits er een toe­na­me is van het opper­vlak aan groen en dat groen ten min­ste gedeel­te­lijk een opgaand karak­ter heeft. Het betreft de aan­leg van ste­de­lijk groen gele­gen bin­nen de bebouw­de kom of bin­nen een zone van 500 meter om de bebouw­de kom’.

Geza­men­lij­ke rege­ling
De Rege­ling groen­pro­jec­ten 2010 is een geza­men­lij­ke rege­ling van de minis­te­ries van Financiën en VROM in samen­wer­king met de minis­te­ries van LNV en V&W. Deze rege­ling ver­vangt de Rege­ling groen­pro­jec­ten 2005.

 

 

Bron:
Minis­te­rie VROM