The­ma Open Monu­men­ten­dag 2012: Groen van Toen

Het the­ma van de Open Monu­men­ten­dag is Groen van Toen. Bezoe­kers kun­nen dit jaar ont­dek­ken hoe de natuur in Neder­land door de eeu­wen heen door men­sen­han­den is bewerkt.

Natuur­lijk weten we dat tui­nen en par­ken zijn ont­wor­pen en aan­ge­legd, maar in Neder­land is vrij­wel alle natuur bewerkt; van wil­de dui­nen­rij­en en zand­vlak­tes tot monu­men­ta­le beu­ken­bos­sen. Ons land is ont­bost, ont­veend, beploegd en bezaaid, bebouwd of juist weer her­be­bost. Zorg­vul­dig ont­wor­pen en aan­ge­legd om het beter te kun­nen gebrui­ken, om bewo­ners tegen de ele­men­ten te bescher­men of alleen maar om het uit­zicht mooi­er te maken. Ons land­schap is kort­om een belang­rijk onder­deel van ons cul­tu­re­le erf­goed.

Naar bui­ten
Daar­om gaan we dit jaar met Open Monu­men­ten­dag niet alleen naar bin­nen, maar ook naar bui­ten: de paden op, de lanen in. U kunt dit jaar bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren, par­ken en plant­soe­nen bezoe­ken, maar ook een prot­se­rig pri­eel­tje, een klei­ne krui­den­tuin, een boe­ren­erf of een van de vele ver­de­di­gings­wer­ken.

Jaar van de His­to­ri­sche Bui­ten­plaats
Aan­lei­ding om dit jaar voor Groen van Toen te kie­zen, is het feit dat 2012 is uit­ge­roe­pen tot het Jaar van de His­to­ri­sche Bui­ten­plaats. Tij­dens Open Monu­men­ten­dag zal, naast alle aan­dacht voor de groe­ne monu­men­ten, ook de rela­tie tus­sen groen en de gebouw­de monu­men­ten cen­traal staan. Wel­ke rol speel­de — en speelt nog steeds — een park, een tuin, een plant­soen of een begraaf­plaats in rela­tie tot het gebouw­de monu­ment? Een the­ma waar­mee zowel het Toen als het Groen cen­traal kun­nen stel­len.

Meer infor­ma­tie
Datum: zater­dag 8 en zon­dag 9 sep­tem­ber
Down­load hier de Groen van Toen_flyer »
Web­si­te Open monu­men­ten­dag »