Tui­nen een­ma­lig open tij­dens Open Monu­men­ten­da­gen

Tij­dens de Open Monu­men­ten­da­gen wordt eige­na­ren van gebou­wen, maar ook tui­nen of land­goe­de­ren die nor­maal gespro­ken niet toe­gan­ke­lijk zijn, om een­ma­li­ge open­stel­ling gevraagd. ‘De Smaak van de 19e eeuw’ is dit jaar het the­ma van de Open Monu­men­ten­da­gen, op 11 en 12 sep­tem­ber.

Een groot deel van onze monu­men­ta­le bomen stamt uit die peri­o­de. Niet alleen de ouder­dom van de bomen maakt ze bij­zon­der, vaak maken ze deel uit van een tuin- of park­aan­leg die type­rend is voor deze peri­o­de. De Bomenstich­ting draag dit jaar bij aan de Open Monu­men­ten­da­gen.

De 19e eeuw is de eeuw waar­in de Engel­se land­schaps­stijl in tuin- en park­aan­leg enorm popu­lair werd. Onder meer de Zochers, Sprin­ger en Rood­baard wer­den er geves­tig­de namen mee. Deze stijl ken­merk­te zich niet alleen door een natuur­lij­ke uit­stra­ling van het ont­werp, maar ook door veel gebruik te maken van bomen, zowel soli­tair als in groep­jes.

 

 

Boom­boe­ket­ten
Ook het aan­plan­ten van zoge­naam­de boom­boe­ket­ten, meer­de­re bomen in één plant­gat of dicht bij elkaar geplant, is een ken­merk van die tijd. We kun­nen nu nog vol­op genie­ten van die aan­leg. Veel beken­de stads­par­ken die zijn ont­wik­keld op voor­ma­li­ge ves­ting­wal­len, date­ren uit deze peri­o­de. Dat geldt ook voor veel land­goe­de­ren.

Een­ma­li­ge open­stel­ling tui­nen
Op de web­si­te van Open Monu­men­ten­da­gen kunt u naar de open­ge­stel­de monu­men­ten, tui­nen of land­goe­de­ren in uw omge­ving zoe­ken. Daar­naast zijn er in vele open­ba­re gebou­wen en par­ken extra acti­vi­tei­ten in het kader van het the­ma ‘de smaak van de 19e eeuw’. De Bomenstich­ting zal voor een bomen­ac­ti­vi­teit (rondleiding,lezing etc. ) zor­gen in:

  • Lin­ge­waard
  • Nee­de
  • Nue­nen
  • Utrecht

(situ­a­tie 26 juli’10)

Con­tact­per­so­nen die de Bomenstich­ting op de Open Monu­men­ten­da­gen wil­len ver­te­gen­woor­di­gen in ande­re dan boven­ge­noem­de gemeen­ten kun­nen zich nog tot week 36 aan­mel­den (uiter­lijk do. 26 aug.). De Bomenstich­ting stuurt u dan een pro­mo­tie­pak­ket met Bomen­nieuws, fol­ders en een vlag. Over­leg tij­dig over spe­ci­a­le wen­sen, bij­voor­beeld een uit­draai van het monu­men­ta­le bomen­re­gis­ter voor de beoog­de loca­tie.

De info­bro­chu­re met voor­beel­den van tui­nen en par­ken ‘naar 19e eeuw­se smaak’ (begin dit jaar onder onze con­tact­per­so­nen ver­spreid) is hier te down­lo­a­den »Bron:
Bomenstich­ting