Wad­den­ge­bied, Velu­we en Hol­land­se Dui­nen geko­zen tot mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land

Het Neder­land­se Wad­den­ge­bied, De Velu­we en de Hol­land­se Dui­nen zijn door het Neder­land­se publiek geko­zen tot mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land. Staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Zaken maak­te de uit­slag van de ver­kie­zing van­avond bekend in het tele­vi­sie­pro­gram­ma De Wereld Draait Door. Naast de drie gebie­den die door het publiek zijn geko­zen, maak­te de vak­ju­ry […]

Natuur­ge­bied De Zum­pe wordt uit­ge­breid

Bin­nen­kort wordt gestart met de inrich­ting van het uit te brei­den natuur­ge­bied De Zum­pe. In okto­ber gaat de schop in de grond voor het eer­ste deel­ge­bied dat onge­veer 40 hec­ta­re groot is. Het gebied, nu 23 hec­ta­re groot, kan bij aan­vang tot wel meer dan vijf keer zo groot wor­den met een tota­le uit­brei­ding tot […]

Voor­ma­li­ge bol­len­grond omge­vormd tot natuur­ge­bied

Op 26 juni is de Zand­pol­der bij Cal­lants­oog geo­pend. Deze voor­ma­li­ge bol­len­grond is de afge­lo­pen maan­den door Land­schap Noord-Hol­­land omge­vormd tot een nieuw natuur- en recre­a­tie­ge­bied. Het doet nu dienst als voe­d­­sel- en broed­plek en rust­plaats voor wei­­de- en trek­vo­gels. Voor wan­de­laars is een infor­ma­tie­pa­neel ont­huld over bij­zon­de­re vogels en plan­ten. De Zand­pol­der is één […]

Stads­wei­de Roer­mond her­in­ge­richt als natuur­ge­bied

De komen­de jaren wordt de Stads­wei­de Roer­mond her­in­ge­richt als natuur­ge­bied met meer ruim­te voor de natuur én voor recre­a­tie. De plan­nen daar­voor zijn uit­ge­werkt in een nieuw inrich­tings­plan. De nieu­we bestem­ming van de grond wordt gere­geld in een Pro­vin­ci­aal Inpas­sings­plan. Dit plan ligt van­af 24 novem­ber jongst­le­den ter inza­ge bij de gemeen­te Roer­mond en het […]

1250 nieu­we bomen en strui­ken voor Bel­gisch natuur­ge­bied

In het kader van de Dag van de Natuur plant­te Natuur­punt Ant­wer­pen Noord in samen­wer­king met het gemeen­te­be­stuur zater­dag 1250 nieu­we strui­ken en bomen aan in natuur­ge­bied Het Rood. ‘De slo­gan van de Dag van de Natuur is dit jaar Werk mee aan bio­di­ver­si­teit in je buurt! Het beheer in Het Rood staat in het […]