Stads­wei­de Roer­mond her­in­ge­richt als natuur­ge­bied

De komen­de jaren wordt de Stads­wei­de Roer­mond her­in­ge­richt als natuur­ge­bied met meer ruim­te voor de natuur én voor recre­a­tie. De plan­nen daar­voor zijn uit­ge­werkt in een nieuw inrich­tings­plan.

De nieu­we bestem­ming van de grond wordt gere­geld in een Pro­vin­ci­aal Inpas­sings­plan. Dit plan ligt van­af 24 novem­ber jongst­le­den ter inza­ge bij de gemeen­te Roer­mond en het Gou­ver­ne­ment in Maas­tricht. Ieder­een die geïnteresseerd is in deze plan­nen en de toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen rond Stads­wei­de is wel­kom tij­dens deze infor­ma­tie­avond op woens­dag 8 decem­ber.

Tij­dens deze avond zul­len de Pro­vin­cie Lim­burg en de gemeen­te Roer­mond samen met Staats­bos­be­heer en de Dienst Lan­de­lijk Gebied het Pro­vin­ci­aal Inpas­sings­plan en het inrich­tings­plan toe­lich­ten. Daar­na is er vol­doen­de ruim­te voor het stel­len van vra­gen. Gede­pu­teer­de Ger Dries­sen van de Pro­vin­cie Lim­burg en wet­hou­der Gerard IJff van de gemeen­te Roer­mond zul­len tij­dens deze avond ingaan op het belang van de plan­nen voor Stads­wei­de, zowel voor de Pro­vin­cie Lim­burg als voor Roer­mond.

Bron:
Pro­vin­cie Lim­burg