Gamend wan­de­len door de natuur

The Natu­re Game moet de jeugd op hun eigen manier ver­bin­den met de natuur. Het iPad-spel is ont­wik­keld voor De Hoge Velu­we en werd afge­lo­pen don­der­dag tij­dens de lan­ce­ring direct getest door der­tig school­kin­de­ren uit Arn­hem. De iPad met het geïn­stal­leer­de spel is voor vijf­tien euro te huur bij het bezoe­kers­cen­trum van De Hoge Velu­we. […]

Straat­voet­bal­lers ope­nen groe­ne ‘beweeg­plei­nen’

De Augus­ti­nus­school en de Wil­ge in Hil­ver­sum, en de Bin­ck­horst — St. Jan in Laren wil­len hun leer­lin­gen sti­mu­le­ren om meer te bewe­gen op school door mid­del van groe­ne school­plei­nen. BTL advies heeft in samen­wer­king met leer­lin­gen, docen­ten en ouders drie ont­wer­pen gemaakt, waar­in bewe­ging door sport en spel cen­traal staat. De groe­ne school­plei­nen zijn […]

Save the date: Bui­ten Spor­ten Natuur­lijk! sym­po­si­um 19 mei 2016

Over natuur­be­le­ving, bui­ten­spor­ten en het posi­tie­ve effect van de inter­ac­tie tus­sen sport en natuur. In onze ver­ste­de­lijk­te omge­ving raakt de mens ver­der ver­wij­derd van de natuur. Bui­ten­sport­be­le­ving kan deze kloof over­brug­gen. De natuur daagt ons uit. Bij diver­se bui­ten­spor­ten vormt de inter­ac­tie met de natuur­lij­ke omge­ving de essen­tie van de spor­tie­ve uit­da­ging. Deze omge­ving is […]

Leer­krach­ten en leer­lin­gen wil­len vaker bui­ten les

Van­daag vindt de eer­ste Bui­ten­les­dag plaats. Tij­dens deze dag is de Rap­por­ta­ge Bui­ten­les van DUO gepre­sen­teerd, waar­uit blijkt dat leer­krach­ten over­we­gend posi­tie­ve effec­ten zien van bui­ten les­ge­ven. Uit de lite­ra­tuur­stu­die van weten­schaps­jour­na­list Mark Mier­as blijkt dat leer­lin­gen cog­ni­tief beter pres­te­ren als zij meer bewe­gen en bui­ten spe­len. Twee­der­de van alle leer­krach­ten zou vaker bui­ten les […]

Een muse­um die­nend aan kunst en natuur

Muse­um Voor­lin­den is gele­gen mid­den in de natuur­lij­ke omge­ving van het gelijk­na­mi­ge land­goed. Omringd door het groen van de bomen, uit­kij­kend over het water en het uit­ge­strek­te wei­land, kan de bezoe­ker straks in alle rust genie­ten van de kunst. De archi­tec­tuur van het muse­um­ge­bouw draagt actief bij aan de natuur­be­le­ving bin­nen in het muse­um. Gro­te […]