Leer­krach­ten en leer­lin­gen wil­len vaker bui­ten les

Van­daag vindt de eer­ste Bui­ten­les­dag plaats. Tij­dens deze dag is de Rap­por­ta­ge Bui­ten­les van DUO gepre­sen­teerd, waar­uit blijkt dat leer­krach­ten over­we­gend posi­tie­ve effec­ten zien van bui­ten les­ge­ven. Uit de lite­ra­tuur­stu­die van weten­schaps­jour­na­list Mark Mier­as blijkt dat leer­lin­gen cog­ni­tief beter pres­te­ren als zij meer bewe­gen en bui­ten spe­len.
Twee­der­de van alle leer­krach­ten zou vaker bui­ten les wil­len geven. Ze geven aan dat de ide­a­le ver­hou­ding tus­sen bin­nen en bui­ten les voor leer­lin­gen 75 pro­cent bin­nen en 25 pro­cent bui­ten is. Nu is de ver­hou­ding gemid­deld 99,5 pro­cent bin­nen en 0,5 pro­cent bui­ten. Leer­krach­ten zien over­we­gend posi­tie­ve effec­ten van bui­ten les­ge­ven en bij­na alle­maal (97 pro­cent) den­ken ze dat leer­lin­gen graag bui­ten les heb­ben. Vak­ken als natuur­on­der­wijs, reke­nen, kunst­zin­ni­ge vor­ming, ver­keer en gym lenen zich vol­gens leer­krach­ten goed voor een bui­ten­les. 64 pro­cent van de leer­krach­ten ervaart wel belem­me­rin­gen om (meer) bui­ten les te geven.
Lite­ra­tuur­stu­die
Weten­schaps­jour­na­list Mark Mier­as onder­zocht in een lite­ra­tuur­stu­die het belang van bui­ten­les voor het kin­der­brein. Daar­uit blijkt onder ande­re dat met meer sport en spel, meer bewe­ging, een beter lichaams­be­sef en meer vrije speel­tijd leer­lin­gen cog­ni­tief beter kun­nen pres­te­ren. Basis­school­leer­lin­gen die bui­ten heb­ben gespeeld gedra­gen zich beter in de klas, ze zijn taak­ge­rich­ter. Daar­naast pres­te­ren kin­de­ren die tij­dens het leren hun lichaam gebrui­ken beter in de les.
Gezon­de school­plei­nen
De Bui­ten­les­dag is een ini­ti­a­tief van het pro­ject Gezon­de School­plei­nen. Van­uit dat pro­ject hel­pen Jan­tje Beton, IVN, het RIVM Cen­trum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad tot eind 2016 in totaal zeven­tig scho­len uit het basis­on­der­wijs, voort­ge­zet onder­wijs en mid­del­baar beroeps­on­der­wijs met de rea­li­sa­tie van een Gezond School­plein. Een Gezond School­plein geeft leer­lin­gen de ruim­te om te leren, bewe­gen en spe­len in een uit­da­gen­de, groe­ne en rook­vrije omge­ving. Dat heeft een gun­stig effect op de gezond­heid, con­cen­tra­tie en leer­pres­ta­ties.
Bron: avs.nl