Fiets mee en ont­dek groen in Rot­ter­dam

De Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG) orga­ni­seert samen met de gemeen­te Rot­ter­dam voor woens­dag 29 augus­tus van 13.30 tot 16.00 uur een fiets­ex­cur­sie voor bestuur­ders in het kader van ‘De Vita­le Groe­ne Stad’. De tocht gaat langs een aan­tal prak­tijk­voor­beel­den hoe de gemeen­te in een dicht­be­bouw­de en com­plexe omge­ving oplos­sin­gen heeft gevon­den voor groen. Eind 2011 heb­ben het minis­te­rie van […]

Doe mee in het groen op Natuur­werk­dag

Zater­dag 18 febru­a­ri is er weer een Natuur­werk­dag in de gemeen­te Alkmaar. De dag staat in het teken van het knot­ten van wil­gen. Vrij­wil­li­gers kun­nen zich op de Natuur­werk­dag actief inzet­ten voor het groen­on­der­houd in de Reker­hout, langs het Ring­sloot­pad (park De Groe­ne Voet) in de Vrooner­meer en in de Oudor­per­hout.De gemeen­te Alkmaar orga­ni­seert twee […]

Kin­de­ren den­ken mee over nieu­we groe­ne speel­plaats

Komend voor­jaar moet aan de Kas­tan­je­s­traat in Zwol­le een nieu­we groe­ne speel­tuin gebouwd wor­den. De sub­si­die daar­voor is vast­ge­steld op € 25.000. Kin­de­ren en hun ouders moch­ten gis­te­ren mee­den­ken over de inde­ling van de speel­plek. Het pro­ject genaamd Speel­Groen behelst een speel­tuin waar­in gebruik wordt gemaakt van natuur­lij­ke mate­ri­a­len. Met de dia­pre­sen­ta­tie voor­af wordt dui­de­lijk […]

Tien gemeen­ten din­gen mee naar titel “Groenste stad of dorp van Neder­land 2012”

Tien gemeen­ten zijn geno­mi­neerd voor deel­na­me aan Enten­te Flo­ra­le 2012, de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie voor ste­den en dor­pen. In de cate­go­rie ste­den nemen deel: Amster­dam Zuid (gemeen­te Amster­dam Zuid) Haar­lem Nun­speet Roo­sen­daal Weert In de cate­go­rie dor­pen en klei­ne ste­den (> 15.000 inwo­ners) din­gen mee naar het Goud; Ber­g­e­ijk Val­ken­burg (kern Schin op Geul) Some­ren Wier­den […]

Nieu­we par­tij GROEN doet mee aan ver­kie­zin­gen

Bij de komen­de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen in de gemeen­te Gul­pen-Wit­­tem doet de nieu­we par­tij GROEN mee. Lijst­trek­kers Her­man Coe­nen en Frans Dis­se zet­ten zich in voor land­schap en natuur, voor monu­men­ten en karak­te­ris­tie­ke bebou­wing, voor de leef­baar­heid in de tien ker­nen en voor duur­zaam­heid. Naar het ver­kie­zings­pro­gram­ma » Lees hier een inter­view met Coe­nen en Dis­se » […]

Ede doet mee aan nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie in 2010

Ede dingt in 2010 mee naar de titel ‘groenste stad van Neder­land’. De orga­ni­sa­tie van Enten­te Flo­ra­le heeft de gemeen­te geno­mi­neerd voor deze nati­o­na­le com­pe­ti­tie. Dit bete­kent dat Ede in het komen­de voor­jaar bezoek krijgt van een des­kun­di­ge jury. In het najaar wordt de win­naar bekend gemaakt en is dui­de­lijk of Ede zich de groen­ste […]