Kin­de­ren den­ken mee over nieu­we groe­ne speel­plaats

Komend voor­jaar moet aan de Kas­tan­je­s­traat in Zwol­le een nieu­we groe­ne speel­tuin gebouwd wor­den. De sub­si­die daar­voor is vast­ge­steld op € 25.000. Kin­de­ren en hun ouders moch­ten gis­te­ren mee­den­ken over de inde­ling van de speel­plek.

Het pro­ject genaamd Speel­Groen behelst een speel­tuin waar­in gebruik wordt gemaakt van natuur­lij­ke mate­ri­a­len. Met de dia­pre­sen­ta­tie voor­af wordt dui­de­lijk gemaakt wat hier­mee wordt bedoeld. Kruip­tun­nels, boom­stam­men boven het water, hou­ten hut­jes… Voor­al bij het zien van een sneeuw­g­lij­baan wordt gejoeld door de kin­de­ren.

Loca­tie
De plek voor het nieu­we speel­plant­soen is niet onom­stre­den. Som­mi­ge ouders laten hun kind er niet spe­len omdat het vlak­bij de druk­ke Mid­del­weg ligt. Een ander argu­ment tegen de loca­tie is Park de Hogen­kamp, aan de ande­re kant van de Mid­del­weg. 
 

Pro­ject­lei­der Ingrid Bak­ker ver­de­digt dit uit aan de Sten­tor “Stu­den­ten van Hoge­school Win­des­heim heb­ben ver­schil­len­de plek­ken in Die­zer­poort onder­zocht. De geschik­te loca­ties wer­den ver­vol­gens door een vier-b’s-natuurs­can gehaald. Daar­in werd geke­ken naar de bruik­baar­heid, bereik­baar­heid, benut­ting en beschik­baar­heid. We zijn juist bij deze loca­tie terecht geko­men van­we­ge die druk­ke weg. Door deze speel­tuin hoe­ven de kin­de­ren de over­steek naar het park niet meer te maken. De flat ernaast kijkt uit op de speel­tuin zodat er ook een stuk­je toe­zicht is. We zijn wel aan het kij­ken hoe we die over­steek­plaats vei­li­ger kun­nen maken.”