Fiets mee en ont­dek groen in Rot­ter­dam

De Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG) orga­ni­seert samen met de gemeen­te Rot­ter­dam voor woens­dag 29 augus­tus van 13.30 tot 16.00 uur een fiets­ex­cur­sie voor bestuur­ders in het kader van ‘De Vita­le Groe­ne Stad’. De tocht gaat langs een aan­tal prak­tijk­voor­beel­den hoe de gemeen­te in een dicht­be­bouw­de en com­plexe omge­ving oplos­sin­gen heeft gevon­den voor groen.

Eind 2011 heb­ben het minis­te­rie van EL&I, Nicis Insti­tu­te (nu Platform31), Enten­te Flo­ra­le en de VNG een inten­tie­ver­kla­ring onder­te­kend, om samen te wer­ken op het onder­werp ‘De Vita­le Groe­ne Stad’. In 2012 staat het the­ma ‘Groen in cri­sis­tijd’ cen­traal en staan er nog een bestuur­ders­ex­cur­sie, Nati­o­na­le Groen­dag en ken­ni­sa­te­lier op de agen­da. De inschrij­ving voor de fiets­ex­cur­sie is geo­pend.

Nati­o­na­le Groen­dag
Een geza­men­lij­ke con­fe­ren­tie voor bestuur­ders, amb­te­na­ren en ande­re pro­fes­si­o­nals over ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd is op woens­dag 26 sep­tem­ber in Erme­lo. De och­tend staat in het teken van ste­de­lijk groen in cri­sist­jid en in de mid­dag is de prijs­uit­rei­king aan de win­naars van groen­ste stad en dorp van Neder­land.

Ken­ni­sa­te­lier
Op 25 mei jl. was het eer­ste ken­ni­sa­te­lier in Amers­foort. Tij­dens deze ken­nis­bij­een­komst wer­den weten­schap­pe­lij­ke inzich­ten gecom­bi­neerd met goe­de voor­beel­den uit de beroeps­prak­tijk.

Meer infor­ma­tie