Doe mee in het groen op Natuur­werk­dag

Zater­dag 18 febru­a­ri is er weer een Natuur­werk­dag in de gemeen­te Alkmaar. De dag staat in het teken van het knot­ten van wil­gen. Vrij­wil­li­gers kun­nen zich op de Natuur­werk­dag actief inzet­ten voor het groen­on­der­houd in de Reker­hout, langs het Ring­sloot­pad (park De Groe­ne Voet) in de Vrooner­meer en in de Oudor­per­hout.

De gemeen­te Alkmaar orga­ni­seert twee à drie keer per jaar een Natuur­werk­dag. Een groep vrij­wil­li­gers gaat op deze dag aan de slag met het knot­ten van wil­gen op ver­schil­len­de loca­ties in Alkmaar.

Groen in de stad
Wet­hou­der Jan Nagen­gast (CDA): “Als col­le­ge wil­len we graag groen, water en natuur in de stad behou­den en zoveel moge­lijk natuur­lijk behe­ren. Dat kun­nen wij niet alleen. Daar­om is het fijn dat bewo­ners en vrij­wil­li­gers ook zelf op 18 febru­a­ri de han­den uit de mou­wen steken.”

Mee­doen in het groen
Men­sen die hun steen­tje wil­len bij­dra­gen aan het groen in hun stad, kun­nen dat op ver­schil­len­de manie­ren doen. Zo is er de Vrij­wil­li­ge Beheer­groep Krui­den­tuin die maan­de­lijks de krui­den­tuin in de Reker­hout onder­houdt. Maar ook de adop­tie van open­baar groen en het maken van gevel­tuin­tjes beho­ren tot de moge­lijk­he­den.

Bron:
Gemeen­te Alkmaar