Weert groen­ste stad ter wereld?

Weert krijgt vol­gen­de week de jury van de com­pe­ti­tie Groen­ste regio van de wereld op bezoek. Weert behoort tot de laat­ste 6 fina­lis­ten. De stad is in 2012 al uit­ge­roe­pen tot Groen­ste stad van Neder­land, in 2013 tot Groen­ste stad van Euro­pa en maakt zich dus nu op voor de wereld­ti­tel. Op zon­dag 13 en […]

Groen licht voor 25 aan­spre­ken­de omme­tjes in Lim­burg

Dins­dag 15 maart kre­gen 25 Lim­burg­se ini­ti­a­tief­ne­mers groen licht voor de ver­de­re uit­voe­ring van con­cre­te plan­nen voor het her­stel van een omme­tje. Met een bij­dra­ge van de Pro­vin­cie van € 6.000 per omme­tje kun­nen de geno­mi­neer­den aan de slag met het aan­een­rij­gen van de parels in hun bui­ten­ge­bie­den. In 2009 daag­de de stich­ting IKL de […]

92 nieu­we boom­gaar­den voor her­in­rich­ting­ge­bied zui­de­lijk Lim­burg

Diver­se kerk­dor­pen in Nuth, Meers­sen, Val­ken­burg, Beek en Voe­ren­daal wor­den komend najaar opge­waar­deerd met hoog­stam­boom­gaar­den. Het gaat om de aan­leg van maar liefst 24 nieu­we hoog­stam­boom­gaar­den. Na rea­li­sa­tie van deze boom­gaar­den zijn er in het Her­in­rich­tings­ge­bied Cen­traal Pla­teau in tota­li­teit 92 nieu­we boom­gaar­den bij­ge­plant. Mede­wer­kers van IKL zor­gen de komen­de maan­den dat er 490 fruit­bo­men […]

D66 wil meer bos in Rand­stad, Lim­burg en Gro­nin­gen

D66 wil meer bos in Neder­land. Twee­de Kamer­lid Boris van der Ham van die frac­tie heeft onlangs een plan gepu­bli­ceerd om dat te berei­ken. Nu bestaat ons land uit iets meer dan 10 pro­cent bos en par­ken. In 2050 moet dat 15 pro­cent zijn, vindt D66. Voor­al in en rond de gro­te ste­den in de […]

Lim­burg zet prijs­vraag uit om bui­ten­ge­bied te ver­groe­nen

De stich­ting IKL en de pro­vin­cie Lim­burg heb­ben onlangs de prijs­vraag ‘Ommetjes die Lim­burgs bui­ten­ge­bied ver­be­te­ren’ uit­ge­zet, met als doel het bui­ten­ge­bied te ver­groe­nen. Inzen­ders van rea­lis­ti­sche plan­nen kun­nen maxi­maal 6000 euro ont­van­gen voor het aan­bren­gen van mar­ke­rin­gen, infor­ma­tie­pa­ne­len, zit­ban­ken of rou­te­be­schrij­vin­gen. Die zorg voor het groen is een levens­voor­waar­de. Geen luxe. De pro­vin­cie Lim­burg […]