Groen licht voor 25 aan­spre­ken­de omme­tjes in Lim­burg

Dins­dag 15 maart kre­gen 25 Lim­burg­se ini­ti­a­tief­ne­mers groen licht voor de ver­de­re uit­voe­ring van con­cre­te plan­nen voor het her­stel van een omme­tje. Met een bij­dra­ge van de Pro­vin­cie van € 6.000 per omme­tje kun­nen de geno­mi­neer­den aan de slag met het aan­een­rij­gen van de parels in hun bui­ten­ge­bie­den.

In 2009 daag­de de stich­ting IKL de Lim­burg­se bevol­king uit tot het beschrij­ven én uit­voe­ren van een omme­tje van­uit de dor­pen en stads­wij­ken naar de aan­gren­zen­de bui­ten­ge­bie­den. Naast het eer­her­stel voor de ver­dwe­nen wan­del­pa­den vroeg IKL aan­dacht voor het belang van groen, erf­goed, leef­baar­heid en iden­ti­teit.

 


Van groot belang
Voet­pa­den zijn van groot belang voor de ken­nis­ma­king met het bui­ten­ge­bied. Dat is hard nodig, want alleen tus­sen 1950 en 1980 wer­den in in Neder­land ruim 30.000 km aan onver­har­de wan­del­pa­den opge­ruimd bij ruil­ver­ka­ve­lin­gen.

Bron:
Groe­ne Ruim­te
Stich­ting IKL