92 nieu­we boom­gaar­den voor her­in­rich­ting­ge­bied zui­de­lijk Lim­burg

Diver­se kerk­dor­pen in Nuth, Meers­sen, Val­ken­burg, Beek en Voe­ren­daal wor­den komend najaar opge­waar­deerd met hoog­stam­boom­gaar­den. Het gaat om de aan­leg van maar liefst 24 nieu­we hoog­stam­boom­gaar­den. Na rea­li­sa­tie van deze boom­gaar­den zijn er in het Her­in­rich­tings­ge­bied Cen­traal Pla­teau in tota­li­teit 92 nieu­we boom­gaar­den bij­ge­plant. Mede­wer­kers van IKL zor­gen de komen­de maan­den dat er 490 fruit­bo­men en bij­na zeven kilo­me­ter aan heg­gen de grond in gaan.

Over pak­weg drie tot vijf jaar zal de bloe­sem van de fruit­bo­men in het voor­jaar nadruk­ke­lijk zicht­baar zijn in het land­schap. De land­schap­pe­lij­ke impuls door IKL rond de dor­pen vindt plaats in opdracht van de Land­in­rich­tings­com­mis­sie Cen­traal Pla­teau. Het gaat hier­bij voor­al om karak­te­ris­tie­ke huis­gaar­den met hagen en een keur aan fruit­ras­sen die ken­mer­kend zijn voor het klein­scha­lig cul­tuur­land­schap.

De belang­stel­ling voor het her­stel van dit land­schaps­beeld in en rond de dor­pen was de afge­lo­pen drie jaar nadruk­ke­lijk aan­we­zig bij bewo­ners op het Cen­traal Pla­teau. De nieu­we eige­na­ren van de gaard­jes spe­len daar­mee een cru­ci­a­le rol bij de duur­za­me aan­kle­ding van het Zuid-Lim­burg­se cul­tuur­land­schap. Naast het her­stel en de opwaar­de­ring van het land­schap wordt de hoog­stam­tra­di­tie ook opge­pakt door nieu­we gene­ra­ties.

Beeld­be­pa­lend
Boom­gaar­den met hoog­stam­fruit­bo­men bepa­len al eeu­wen­lang het beeld van Zuid-Lim­burg. Tot in de jaren zes­tig gin­gen veel dor­pen nog schuil ach­ter de vele klein­scha­li­ge huis­boom­gaar­den met ker­sen, peren, prui­men en appel­bo­men. Door de schaal­ver­gro­ting en de inten­si­ve­ring van het grond­ge­bruik ver­dween de hoog­stam of maak­te plaats voor laag­stam­plan­ta­ges.

Bron:
IKL Lim­burg