Bomen voor het Leven Dag 2012

Op zater­dag 24 novem­ber wordt de Bomen voor het Leven Dag 2012 gehou­den. Op die dag wor­den in het Wil­hel­mi­na­bos bij Dron­ten bomen geplant ter her­in­ne­ring aan dier­ba­ren die zijn over­le­den aan kan­ker. Nabe­staan­den die een boom voor hun dier­ba­re wil­len plan­ten kon­den zich hier­voor aan­mel­den. Zij heb­ben infor­ma­tie gekre­gen over het dag­pro­gram­ma, met als […]

Een tuin geeft kleur aan je leven

Met een tuin geef je let­ter­lijk en figuur­lijk een onge­ken­de hoe­veel­heid kleur aan je leven. Het is een bij­zon­de­re en uit­da­gen­de plek waar de moge­lijk­he­den, onge­acht de afme­ting van de tuin, tot aan de hemel rei­ken. Wie er voor gaat, wacht een rij­ke belo­ning; een groe­ne en bloei­en­de oase dicht­bij huis waar het gonst van […]

Pilot­pro­ject ’t Goe­de Groe­ne Leven

Sinds kort loopt in de gemeen­te Lei­den een pilot­pro­ject van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie (EL&I): ’t Goe­de Groe­ne Leven. Dit pro­ject richt zich op de (groot)ouders en ver­zor­gers van 0–4 jari­gen. ’t Goe­de Groe­ne Leven reikt de ouders en ver­zor­gers van baby­’s, dreu­me­sen en peu­ters betrouw­ba­re infor­ma­tie en prak­ti­sche, een­vou­di­ge tips […]

800 bomen geplant tij­dens ‘Bomen voor het leven-dag’

Op zon­dag 29 novem­ber vond in het Konin­gin Wil­hel­mi­na­bos in Dron­ten de negen­de “Bomen voor het leven-dag” plaats. Op deze dag heb­ben ruim 2.800 nabe­staan­den in het her­den­kings­bos zo’n 800 bomen geplant ter nage­dach­te­nis aan over­le­den kankerpatiënten die hen dier­baar zijn. Het her­den­kings­bos voor­ziet nog steeds in een gro­te behoef­te; dit jaar wordt de 16.000ste […]

Leven in de stad

Leven in een stad is een plei­dooi voor goe­de ste­den. Aan­leg en beheer van groen zijn daar­in belang­rijk. Want groen is niet alleen mooi, ver­as­send en span­nend, een groe­ne omge­ving geeft een meet­ba­re stress­ver­min­de­ring en is dus essen­ti­eel voor onze gezond­heid. In dit boek komen alle aspec­ten van stads­na­tuur aan de orde: de stad als […]