Leven in de stad

Leven in een stad is een plei­dooi voor goe­de ste­den. Aan­leg en beheer van groen zijn daar­in belang­rijk. Want groen is niet alleen mooi, ver­as­send en span­nend, een groe­ne omge­ving geeft een meet­ba­re stress­ver­min­de­ring en is dus essen­ti­eel voor onze gezond­heid.

In dit boek komen alle aspec­ten van stads­na­tuur aan de orde: de stad als bio­toop, groen door de eeu­wen heen, bio­di­ver­si­teit, ver­ste­de­lij­king, bevol­kings­groei, de rela­tie met gezond­heid, maar ook prak­ti­sche hand­rei­kin­gen voor groen­be­heer, inspraak en plan­ning.

Leven in de stad is van belang voor stad­s­eco­lo­gen, groen­be­heer­ders, ste­den­bouw­kun­di­gen, pla­no­lo­gen, bestuur­ders en bur­gers die betrok­ken zijn bij het ver­be­te­ren van de ste­de­lij­ke woon- en werk­om­ge­ving. Leven in de stad wil mee­hel­pen aan een beter leven in de stad.