Bre­de school in Den Hel­der legt groe­ne speel­tuin aan

De bre­de school aan de Pas­teurs­traat in Den Hel­der krijgt een school­plein met veel groen en veel uit­da­gen­de en span­nen­de speel­plek­ken voor de kin­de­ren. De groe­ne speel­plaats ver­te­gen­woor­digt naast een edu­ca­tie­ve waar­de, ook een meer­waar­de voor de omge­ving. Door het cre­ë­ren van groe­ne speel­plek­ken in de vorm van een ‘groen’ speel­plein met een natuur­lijk karak­ter, […]

Mil­aan legt een ver­ti­caal bos aan

Mil­aan heeft er bin­nen­kort een wel heel bij­zon­der land­mark bij. In de Ita­li­aan­se mode­stad ver­rij­zen bin­nen­kort twee ‘groe­ne’ torens, die door de archi­tect wer­den gedoopt tot een ver­ti­caal bos. Het Bosco Ver­ti­ca­le, een ont­werp van Ste­fa­no Boe­ri, heeft als doel om van de beton­nen jun­gle Mil­aan, dat momen­teel een van de meest ver­vuil­de ste­den ter […]

Uden legt mees­te CO2 vast met boom­aan­plant

De gemeen­te Uden uit Noord-Bra­­bant mag zich de win­naar noe­men van de CO2-Bomen­­prijs 2011. Dit nadat ze twee keer eer­der de twee­de prijs ont­vin­gen! De prijs wordt dit jaar voor de zes­de keer toe­ge­kend aan de gemeen­te die de mees­te kg CO2 per inwo­ner vast­legt met het plan­ten van bomen op Boom­feest­dag. Uden plant­te op […]

Amstel­veen legt pri­o­ri­teit bij groen in de stad

Het col­le­ge van B en W in Amstel­veen gaat, gezien de ver­an­der­de financiële omstan­dig­he­den, snij­den in beheer en onder­houd van groen bin­nen bestaand bebouwd gebied. Voor inves­te­rin­gen in nieu­we pro­jec­ten bui­ten het bestaand gebied, is de komen­de vier jaar zeker geen ruim­te. De pri­o­ri­teit ligt nu bij bestaand groen in de stad. Lie­ver richt B […]

Bel­gi­sche Rui­en legt groe­ne ont­moe­tings­zo­ne aan in cen­trum

In de Bel­gi­sche plaats Rui­en wordt op kor­te ter­mijn een begin gemaakt met de aan­leg van een groe­ne ont­moe­tings­zo­ne in het cen­trum.  Met als doel een plek te creëren voor alle bewo­ners, zodat zij hier kun­nen wan­de­len, jog­gen en tot rust kun­nen komen. In deze groe­ne ont­moe­tings­zo­ne komt een park met daar­in een avon­tuur­lij­ke, groe­ne […]

UMC legt groe­ne patio’s aan op bestaan­de daken

Het Uni­ver­si­tair Medisch Cen­trum Utrecht (UMC) krijgt bin­nen­kort op een nieu­we dak­op­bouw vier groe­ne patio’s, met als doel de gezond­heids­toe­stand van de patiënten te bespoe­di­gen. Het UMC maakt met deze groe­ne patio’s gebruik van het weten­schap­pe­lijk onder­zoek dat men­sen die wonen en wer­ken in een groe­ne omge­ving zich pret­ti­ger en gezon­der voe­len dan men­sen die […]

West 8 legt park aan op eiland New York

Na bij­na 400 jaar heb­ben Neder­lan­ders het weer voor het zeg­gen op Gover­nors Island. Nou ja…het Neder­land­se bedrijf West 8 Urban design & lands­ca­pe archi­tec­tu­re uit Rot­ter­dam gaat van het eiland in de New York­se haven een groot publieks­park maken. West 8 heeft die pres­ti­gi­eu­ze opdracht bin­nen­ge­sleept door een ont­werp­wed­strijd van de Gover­nors Island Pre­ser­va­ti­on […]